Borlänge kommuns logotyp

Mätning

Plan- och byggkontorets Mät och karta är kommunens samlade kompetens vad gäller mätning, utsättning och kartor.

Vi utför flera typer av mätningsarbeten i fält, som husutstakning, inmätningar, lägeskontroll och gränsutvisning. I vårt arbete ingår det att hålla kommunens kartdatabaser uppdaterade, vilka är grunden för all samhällsbyggnad.

För husutstakning och lägeskontroll,  beställ gärna minst 3 arbetsdagar i förväg för att vara säker på att få arbetet utfört i tid.

Grovutstakning

Vid grovutstakning markerar vi den blivande byggnadens hörn med läktkäppar i marken. Detta görs oftast innan schaktning påbörjats. Den föreslagna sockelhöjden (FSH) som angivits i bygglovet markeras på en läktkäpp. Vi som utför utstakningen tillhandahåller allt material. Vi sätter alltid ut fasadmåtten för byggnaden om ingen annan överenskommelse gjorts.

Inför grovutsättning underlättar det för oss om sly och dylikt är undanröjt.

Finutsättning

En finutsättning görs efter schaktning innan grunden är på plats. För att vi ska kunna genomföra finutsättningen behöver ni sätta upp profiler i förväg, se figur nedan. Dessa behöver ha god stabilitet för att utsättningen ska bli så bra som möjligt. Profilbrädorna sätts med fördel på den bestämda sockelhöjden. Vi markerar huslivet med spik på profilbrädorna. Vi sätter alltid ut fasadmåtten för byggnaden om ingen annan överenskommelse gjorts. När detta är genomfört sätter ni själva ut tråden mellan spikarna.

Lägeskontroll

Vi utför lägeskontroll av nybyggnation enligt gällande taxa när det krävs i bygglovsprocessen. Vi mäter in grund eller fasad på den nya byggnaden som vi sedan jämför med dess planerade läge.
Efter genomförd lägeskontroll skickar vi ett lägeskontrollbevis

 

Gränsutvisning

Är du osäker på var din tomtgräns går? Vi utför gränsutvisningar då gränsmarkeringar försvunnit eller är svåra att hitta.

När vi genomför gränsutvisningar markerar vi läget med träkäppar om möjlighet finns, annars sprayar vi med färg där det finns eller har funnits en gränsmarkering. Tyvärr är gränserna inte alltid tydligt dokumenterade ens hos Lantmäteriet, i sådana fall är det inte säkert att vi kan göra en utvisning. En gränsutvisning är inte juridiskt gällande om inte lagligen tillkommen gränsmarkering återfinns. För att få en gräns markerad med juridiskt gällande markering krävs det en Lantmäteriförrättning.

Hör gärna av er om ni vill ta reda på om er gräns går att visa ut.