Borlänge kommuns logotyp

Namnsättning

Borlänge kommun ansvarar för namnsättning på gator, kvarter och platser och även adressättning av dessa inom kommunen.

Här nedan kan du läsa om hur det går till att namnge gator, kvarter och platser.

Namnge gator, platser och kvarter

En del av Borlänges gator, torg, parker, kvarter och andra platser har fått sina namn uppkallade efter personer som har gjort något utöver det vanliga. I andra namn skymtar spår av stadens historia och geografi. Dessutom har även djur och växter varit inspirationskällor.

Mer information om gatunamns historia kan du läsa på sidan Borlänges Gatunamn Länk till annan webbplats..

När ett nytt område ska byggas är det viktigt att så fort som möjligt ta fram namn på gator och vägar för att kunna sätta adresser.

Så här går det till att namnge gator och platser

I Borlänge finns en namngrupp bestående av personal med olika roller inom kommunkoncernen. Namngruppen lägger fram förslag på nya eller ändrade namn på gator, vägar, kvarter och allmänna platser. Namnförslag kan exempelvis komma från kommunen, hembygdsföreningar eller andra med kulturhistorisk kännedom för ändamålet.

Namngruppen kontrollerar att det inte finns samma namn någon annanstans inom kommunen, detta eftersom namnen måste vara unika i kommunen. Det finns dock idag gator med samma namn i kommunen. Orsaken är att de fick sina namn före kommunsammanslagningarna och att de har fått behålla sina namn eftersom de finns i olika tätorter i varje kommundel.

Dessa förslag blir sedan nämndärenden som presenteras av Mät och karta inför Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Att besluta om nya gatu-, väg- eller platsnamn är ofta en lång process som börjar i namngruppen och slutar i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Ändring av gatunamn, och därmed också adresser, berör ofta väldigt många, såväl privatpersoner som företag.

Riktlinjer för namnsättning

Det finns riktlinjer som styr namnsättning:

  • De nya namnen bör ha en historisk förankring i trakten
  • Namnen kan med fördel vara lokaliserande till platsen
  • De får inte vara kontroversiella
  • De ska vara lättstavade och enkla att uttala
  • Korta gator bör inte få långa namn som är svåra att placera i kartan

Ofta används ett visst tema områdesvis för gator och kvarter, exempelvis fåglar och kryddor. God ortnamnssed ska iakttas, vilket innebär bland annat att man inte får ändra hävdvunna ortnamn utan starka skäl.

  • Ingen giltig användare vald.