Borlänge kommuns logotyp

Olika typer av kartor

Baskartan

Baskartan är framställd, dels genom mätningar i fält, dels genom flygfotografering på låg flyghöjd. Baskartan är resultatet av det mätnings- och karteringsarbete som utförts av kommunen sedan år 1944. Detta var året då kommunens geodetiska stomnät etablerades och staden fick ett enhetligt underlag för kartframställningen.

Det samlade värdet av den digitala baskartan i Borlänge är stort. Materialet underhålls och kompletteras fortlöpande i samband med planering och byggande i kommunen.

Baskartan täcker i huvudsak den bebyggda delen av kommunen. Den är digital och finns därmed som kartdatabas. Den kan därför levereras och ritas ut med valfritt innehåll och i valfri skala. Baskartan är basen för de flesta andra kartor som framställs över kommunens område.

Kartan visar :
Vägar, byggnader, häckar, staket, fastighetsgränser, mm.

Kartan kan beställas i följande format:
DWG, DXF, SHP, JPG, WMF, EPS, GIF, TIF och CALS-format.

Borlängekartan

Digital karta

Borlängekartan är en digital kartbas som finns framtagen över våra tätorter i kommunen. Grunden till kartan kommer från baskartan och har anpassats för att ge en översiktlig bild i tätorterna. Kartan ajourförs kontinuerligt och är därför alltid aktuell.

Den digitala kartan lämpar sig bra för översikter och specialprodukter. Dessa produkter kan kompletteras eller reduceras innehållsmässigt utifrån användarens behov och önskemål.

Vår sökbara karta är ett exempel på hur kartbasen kan användas.

Tryckt karta

Borlängekartan finns i en tryckt version från januari 2014.

Kartan finns att hämta hos Bygg- och kartkontoret, Palladium.


Förrättningskarta

Förrättningskartan ingår bland de handlingar som upprättas när man gör förändringar i fastighetsindelningen. Kartan - som framställs digitalt - redovisar förändringar i fastighets omfattning, gränser mm. I en särskild teknisk beskrivning redovisas koordinater och markeringssätt för gränspunkter. I en fastighetsrättslig beskrivning redovisas rättigheter, area mm.

Handlingarna finns i stadsbyggnadskontorets arkiv. Kopior av förrättningshandlingar kan köpas hos oss.

Bygg- och kartkontoret gör fastighetsutredningar, mätningar och karta på uppdrag, enligt avtal med Lantmäteriet i dalarna.

Ansökan om fastighetsbildning sker hos Lantmäterimyndigheten Dalarna

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är ett digitalt framställt kartunderlag som används när man upprättar situationsplan till ansökan om bygglov. Kartan är ett hjälpmedel för både den bygglovssökande och för Bygg- och kartkontoret vid bygglovsprövning.

Nybyggnadskartan är hämtad ur baskartan och kompletterad med avvägningshöjder, detaljplanelement, vatten och avloppsledningar, el/opto samt fjärrvärmeledningar.

Normalt ritas nybyggnadskartan ut i skala 1:500.

Tänk på att vara ute i god tid med beställningen av nybyggnadskartan. Man får räkna med ca 1 månads leveranstid.

En skriftlig beställning krävs och blankett finns att hämta i länk till höger eller under Blanketter.

Grundkarta

Grundkartan är en baskarta kompletterad med höjder, plan-bestämmelser, text mm. Den utgör ett underlag för detaljplaner och framställs digitalt ur baskartan efter kompletterande inmätningar i fält. 

Specialkartor

Behöver du en karta för ett speciellt ändamål? Hos oss kan du beställa en sådan. Kontakta oss för mer information.

Staden har ett heltäckande geodetiskt stomnät i plan och höjd. Stomnätet består av ett stort antal markerade mätpunkter. Punkternas läge redovisas på en stomnätskarta.

Som komplement till stomnätskartan finns koordinatförteckning och punktbeskrivningar. Punktbeskrivningen används för att man enkelt skall kunna hitta punkterna på marken.

Beskrivning av stomnätspunkter med koordinatangivelser kan köpas hos oss.