Borlänge kommuns logotyp

Arrenden och nyttjanderätter

Kommunen arrenderar ut delar av sin jordbruksmark på korttidsarrenden, ett år i sänder. Arrendatorer som bedriver ekologisk odling prioriteras.

Även annan mark kan arrenderas ut eller upplåtas med annan nyttjanderätt. Lämpligheten prövas från fall till fall.

Ekologisk odling på arrenderad mark

Borlänge kommun strävar efter att minska utsläppen av gifter och kväve till luft och vatten vid brukning av den kommunägda jordbruksmarken. Detta sker i första hand genom att försöka öka andelen ekologiskt odlad areal.

Kommunens mål är att ekologisk odling ska bedrivas på minst 30% av kommunens ägda jordbruksmark.