Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Planarbete

Kommunens fysiska planering handlar om hur mark- och vattenområden bör användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.

Det är plan- och markkontoret på Samhällsbyggnadssektorn som arbetar med fysisk planering i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen och byggnadsnämnden är de politiska nämnder som tar beslut om fysisk planering.

Plan- och bygglagen styr kommunernas fysiska planering. Det finns tre typer av kommunala fysiska planer: översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Plan- och markkontoret arbetar också med andra planer och planeringsunderlag som handlar om hur marken ska användas, till exempel cykelplan, grönstrukturplan. I Borlänge kommun finns det också en miljöplan som anger hur Borlänge kommun ska arbeta med ekologisk hållbarhet. Du hittar miljöplanen nedan.

Planer just nu

Här redovisar vi de planer som plan- och markkontoret arbetar med just nu.

Översiktsplan och detaljplaner

Kommunerna har huvudansvaret för hur mark och vatten ska användas. För detta använder sig kommunerna bland annat av olika typer av fysiska planer.

Sidan senast uppdaterad