Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Översiktsplan

Översiktlig planering handlar om hur kommunen ska utvecklas på längre sikt. Den bygger på visioner och gemensamma strategier för utveckling.

Översiktsplanering är kontinuerlig process vilket är en förutsättning i en kommun vars kvaliteter ska förvaltas och som ständigt är i förändring.

Utöver den kommunomfattande översiktsplanen handlar översiktlig planering om hållbart samhällsbyggande, trafikplanering, grönstrukturplanering, bostadsförsörjning med mera. Det handlar också om översiktliga program och utredningar för större utvecklingsområden, där programmet eller utredningen sätter in enskilda projekt i sitt större sammanhang.

En vision för framtiden

Översiktsplanen utgör ett försök att överblicka utvecklingen under en längre tidsperiod men samtidigt ska den omprövas under varje mandatperiod (vart fjärde år). Vid förhandsförfrågningar, bygglovgivning och annan tillståndsprövning samt vid planläggning redovisar översiktsplanen en stor del av de förutsättningar som miljö- och byggnadsnämnden har att ta ställning till vid sin prövning. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan utgör en vision för framtiden.

Borlänge har tillsammans med Falu kommun tagit fram en gemensam översiktsplan för kommunernas hela yta, Översiktsplan FalunBorlänge. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i Borlänge 2014-06-17. 

Översiktsplan FalunBorlänge finns på en egen webbplats, se länk nedan

Planprocessen för översiktsplanering

Processen vid upprättande av en översiktsplan består av några olika skeden (gäller både översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen):

Planprocessen

Du kan påverka Borlänges framtid genom att engagera dig i de planer som håller på att tas fram. Barn och unga ska alltid ges möjlighet att påverka.

Sidan senast uppdaterad