Planarkitekt
Mariam Ghasemi
0243-741 08
Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för bostäder vid fd Alsbäcks skola, Ovandal 4:36 och 4:57 inom Ovandal i Borlänge kommun

Inbjudan till samråd om detaljplan

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan för fastigheterna Ovandal 4:36 och 4:57.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten där Asbäcks skola tidigare låg, men som nu rivits. Inom fastigheten Ovandal 4:57, söder om den fd skolfastigheten, ligger tre mindre skolbostäder från 1950-talet i en våning. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra bostadsbebyggelse inom denna fastighet, med en något högre och tätare bebyggelse.

Detaljplanen syftar även till att reglera den nya bebyggelsens areal, utformning och placering för att överensstämma med det lokala bebyggelsemönstret och byggnads­traditionen. Detaljplanen säkerställer även en befintlig transformatorstation.

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Kommunens bedömning är att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpå­verkan. Därför upprättas inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga under tiden 17 juni - 14 augusti 2019 på Palladium vid Sveatorget (entréplanet) och biblioteket vid Sveatorget (1tr)

Synpunkter på planförslaget lämnas till Borlänge kommun, samhällsbyggnads­sektorn, Plan- och markkontoret, 781 81 Borlänge eller planmark@borlange.se, senast den 14 augusti 2019.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Sidan senast uppdaterad