Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Mimer 1 m.fl. inom Centrum

För att möjliggöra en flytt av Högskolan till centrum så har en ny detaljplan tagits fram för Mimer 1, affärshuset Liljan.

Arbete pågår med att ta fram en detaljplan som gör det möjligt att bygga en högre byggnad med delvis ändrad användning på fastigheten Mimer 1 (Affärshuset Liljan). Byggnaden föreslås som högst uppgå till 25 meter. Den högsta nockhöjden tillåts endast på en del av byggnaden, delen närmast Ovanbroparkeringen. Övriga delar har en lägre tillåten max höjd, mellan 10 – 20 meter. Byggrätten föreslås också öka genom att vissa byggnadsdelar tillåts kraga ut över den underliggande gatan. Den nya detaljplanen föreslås göra det möjligt att använda byggnaden till skolverksamhet i form av vuxenutbildning och gymnasium samt centrumändamål vilket innebär bland annat handel, kontor och restaurangverksamhet. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga under tiden 21 januari – 25 februari 2020. Förutom på hemsidan finns handlingarna på Palladium vid Sveatorget (entréplanet)och biblioteket vid Sveatorget (1tr). Du är också välkommen att besöka oss på öppet hus för detaljplan för Mimer 1 m.fl. tisdagen den 4 februari kl 16:30 – 18:30biblioteket, Sveatorget. Kom förbi och ställ dina frågor eller lär dig mer om förslaget. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge en möjlighet för berörda att få insyn och möjlighet att påverka.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit till kommunen senast 25 februari 2020. Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller till planmark@borlange.se.

Vid frågor om detaljplanen, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se

Personuppgifter som lämnas till kommunen i samband med synpunkter på detaljplanen behandlas i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

 

 

 

Sidan senast uppdaterad