Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Planprocessen för detaljplanering

När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för berörda, få fram ett bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Planbesked och planuppdrag

Om du vill att kommunen ska göra en detaljplan ansöker du om planbesked. Om kommunen själv beslutar att en detaljplan ska göras så startar arbetet med ett planuppdrag.

Läs mer om Planbesked och planuppdrag

Program

Om det finns principiella frågor, som behöver klaras ut innan det går att ta fram ett planförslag, behandlas dessa i ett program.

Plansamråd

Syftet med plansamrådet är att samla in synpunkter på planförslaget från alla berörda som har kunskaper om området och åsikter om dess framtida utformning.

Läs mer om Plansamråd

Granskning

Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget.

Läs mer om Granskning

Antagande

Grundregeln är att detaljplaner antas av kommunfullmäktige.

Enklare ärenden eller ärenden där principfrågorna redan avgjorts i annat sammanhang kan antas av kommunstyrelsen eller av Byggnadsnämnden. Detta framgår alltid av handlingarna.

Alla som har kvarstående synpunkter, d.v.s. skriftliga synpunkter på planförslaget som ej tillgodosetts under processens gång, får ett meddelande om vilken instans som ska anta planen och när. Syftet är att de ska kunna kontakta sina politiker före antagandet och därmed påverka beslutet.

Överklagande

Den som personligen drabbas av en detaljplan, och har lämnat skriftliga invändningar under processens gång, kan överklaga beslutet hos länsstyrelsen.

För övriga, som mera allmänt har synpunkter på ärendet, finns enbart möjligheten att agera före antagandet, t ex genom att på olika sätt väcka opinion och agera politiskt.

Laga kraft

Om planen inte överklagas eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft och kan genomföras. Detta förutsätter även att länsstyrelsen inte väljer att överpröva planen. Nu kan bygglov beviljas, vilket innebär att spaden kan sättas i jorden och arbetet kan påbörjas för att förverkliga idén som utvecklats under processens gång.

Kontakta gärna Plan- och markkontoret om du frågor eller funderingar som inte besvaras i beskrivningen ovan.

Planbesked och planuppdrag

Om du vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, skriver du till Plan- och markkontoret Borlänge kommun, Sveagatan 21, 784 33 Borlänge och ansöker om planbesked.

Plansamråd

Syftet med plansamrådet är att samla in synpunkter på planförslaget från alla som har kunskaper om området och åsikter om dess framtida utformning.

Granskning

Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget.

Sidan senast uppdaterad