Servicecenter
Telefon: 0243-740 00 (8-16.30 måndag-fredag)
Besök: Stadshuset, Röda vägen 50 (8-16 måndag-fredag)
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Dela sidan på sociala medier

Kommunens skog

Borlänge kommun äger och förvaltar skog runt om i kommunen. Skogsinnehavet på ca 3 500 hektar är spritt över stora delar av kommunen och innefattar både tätortsnära skog exempelvis kring Hönsarvet och Skräddarbacken, men även skogsskiften utanför tätorten som i Gyllbergen och vid Hovgårdsklack.

Skogen har ett högt värde och stor betydelse för många människors möjligheter till rekreation och naturupplevelser. En del av den skog som ägs av kommunen utgör också en viktig del av markreserven och används som bytesmark vid köp av mark för allmänt intresse. 

Skogsskötsel och planerade åtgärder

Förvaltningen av kommunens skogar ska tillgodose många olika intressen. Skötseln av de bostadsnära skogarna ska präglas av mångformighet och med inriktning för lek, motion och friluftsliv.  Den biologiska mångfalden ska främjas. Skogsbruket ska bedrivas på ett långsiktigt ekonomiskt sätt och samtidigt nyttjas som källa till sysselsättning.

Tätortsnära skog och skolskogar

Borlänges skogar och friluftsområden finns till för dig! Här kan du leka, motionera eller bara koppla av.

Certifiering

Sedan 1999 är kommunens skog miljöcertifierad och från och med april 2013 är skogen FSC®-certifierad via Grönt Paraplys gruppcertifiering, FSC C006219.

Riskträd

Ett riskträd utgör en uppenbar fara för liv och egendom. Det betyder att om det skulle falla ner så kan människor, hus, bilar med mera komma till skada.

Sidan senast uppdaterad