Borlänge kommuns logotyp

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar. Klicka på en fråga för att se svaret.

Frågor om sanktionsavgiften

Ja, med största sannolikhet.

 • Bristande betalningsförmåga
 • verksamheten är nystartad
 • okunskap om gällande regler
 • glömska
 • tidsbrist
 • dåliga rutiner

är normalt sett inte skäl för att befria en verksamhet från sanktionsavgift.

De få skäl som finns för att slippa sanktionsavgift finns här: livsmedelsverket.se - när sanktionsavgift inte ska betalas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sanktionsavgiften ska motsvara en procent av årsomsättningen, men som lägst 5 000 kr och högst 75 000 kr för privata företag. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften 40 000 kr.

Sanktionsavgiften ska motsvara en halv procent av årsomsättningen, men som lägst 2 500 kr och som högst 40 000 kr för privata företag/verksamheter. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är avgiften 40 000 kr.

Nej. Årsomsättning definieras i detta fall som näringsidkarens totala omsättning närmast föregående år. Det är alltså hela årsomsättningen för företaget som avses, och inte en enskild verksamhetsgren.

Sanktionsavgiften betalar du till Kammarkollegiet och det är även dit du ska vända dig om du har frågor om den fakturan.

Se mer information på kammarkollegiet.se - betala skuld till inkasso Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sanktionsavgifter tillfaller staten.

Frågor om anmälan och registrering

Om du ska:

 • Öppna en ny livsmedelsverksamhet
 • ta över en befintlig livsmedelsverksamhet
 • flytta till andra lokaler, så att verksamheten får ny adress

är du skyldig att göra en anmälan om registrering till ansvarig kontrollmyndighet. I Borlänge kommun är det miljönämnden. Anmälan ska göras minst två veckor innan du startar eller övertar verksamheten.

Ja. Om du byter bolagsform, till exempel från enskild firma till aktiebolag, är du också skyldig att göra en anmälan om registrering. Det beror på att verksamheten får ett nytt organisationsnummer och då blir en ny juridisk person.

Nej. Om verksamheten inte ändrar organisationsnummer, så behövs inte någon ny anmälan. Däremot får du gärna informera oss om verksamheten har nya kontaktuppgifter, exempelvis en ny ansvarig kontaktperson.

Ja. Om du byter lokal behöver du skicka in en anmälan om registrering. Om du bygger om behöver du informera oss om detta, via ändra verksamhet.

Ja, om du har tillräcklig kontinuitet och organisation så måste du vara registrerad. Annars begår du ett lagbrott och kan få betala en sanktionsavgift. Kontakta oss om du har frågor om du behöver vara registrerad.

Frågor om livsmedelskontrollen och fakturan

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för miljökontorets arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras.

I en kontroll ingår följande:

 • Förarbete inför kontrollen vilket bland annat kan vara inläsning och granskning av tidigare kontroller
 • Genomförande av kontroll på plats eller på distans
 • Efterarbete vilket bland annat omfattar skrivande av en kontrollrapport för genomförd kontroll

Kontakta servicecenter så hjälper de dig vidare med frågan.

Frågor om nya riskklassningsmodellen

Ja. Om du inte lämnar in uppgifterna själv så kommer vi kontakta dig via telefon, mejl eller besöka dig på plats för att ta in uppgifterna.

Du som livsmedelsföretagare lämnar in uppgifterna i e-tjänsten och miljökontoret klassar om verksamheten. Din nya riskklassning talar om din kontrollfrekvens. Kontrollfrekvensen är hur ofta på 5 år som du ska få kontroll, förutsatt att din verksamhets livsmedelshantering och inriktning är oförändrad. Din verksamhet kan få mer, mindre eller lika mycket kontroll som idag.

Miljökontoret i Borlänge tar ut en avgift för handläggning (granska och bedöma inlämnade uppgifter, fatta beslut) av omklassningen. Avgiften ligger på 990 kronor.

Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet. Certifieringen behöver du ha digitalt för att bifoga i e-tjänsten, i annat fall skicka in per post.

Andra uppgifter som är bra att ha till hands är produktionsvolym (exempelvis antal ton utgående mängd livsmedel) och antal sysselsatta/årsarbetskrafter i verksamheten.

Övriga frågor

Nej, hundar och andra sällskapsdjur får inte finnas i de utrymmen där livsmedel bereds, hanteras eller lagras. De bör inte heller vara i andra utrymmen som är av hygienisk betydelse för verksamheten, som omklädningsrum eller diskrum.

Information om hundar och andra husdjur samt ledar- och assistanshundar på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kunder har som huvudregel inte rätt att ta med sig sina husdjur in i en butik eller en servering enligt livsmedelslagstiftningen. Men livsmedelsföretagaren behöver också beakta de regler mot diskriminering och bristande tillgänglighet som finns i Sverige.

Diskrimineringsombudsmannen anser att ledar- och assistanshundar ska ses som hjälpmedel. Hundarna är särskilt tränade och bedöms stå under mycket god kontroll av sina förare. Antalet ledar- och assistanshundar i samhället är totalt cirka 500 stycken och de eventuella risker som just dessa hundar medför i ett kundutrymme bedömer Livsmedelsverket som mycket låga.

Livsmedelsverket ser det som angeläget att livsmedelsföretagare i sin utformning av lokaler och rutiner för att förhindra risken för kontaminering, beaktar behovet av att ledar- och assistanshundar får följa med sin förare in i kundutrymmen.

Personer med ledar- och assistanshundar bör få ta med sig hunden in i en serveringslokal eller annat utrymme där kunder normalt vistas. Diskrimineringsombudsmannen anser att det skulle kunna utgöra diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) att neka en person som använder ledar- eller assistanshund tillträde till en butik eller servering.

Information om hundar och andra husdjur samt ledar- och assistanshundar på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.