Borlänge kommuns logotyp

Regler för Foodtrucks/matvagnar

Hur registrerar du din foodtruck/matvagn?  Vilka krav på hygien finns det och hur du ska hantera spillvatten och fettet?

Registrering

Livsmedelsverksamhet i mobila lokaler, till exempel Food Trucks, ska registreras. Det gäller om verksamheten bedrivs med viss kontinuitet och viss grad av organisation, eller är en del av befintligt livsmedelsföretag. Anmälan ska ske till kontrollmyndigheten i den kommun där verksam­heten huvudsakligen kommer att bedrivas.

Verksamheten kan därefter bedrivas i andra kommuner än den där anläggningen har registrerats eller godkänts. Livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i en mobil anläggning ska vid kontroll kunna visa för kontrollmyndigheten att den verksamhet som bedrivs har registrerats eller godkänts.

Ofta finns en baslokal, där man förbereder livsmedel, har lager, rengör inredning och utrustning och gör annat som inte går att sköta i den mobila verksamheten. Om det finns en baslokal ska den också finnas med i registreringen.

Anmälan om registrering livsmedelsanläggning

Du måste lämna in din anmälan om registrering senast 2 veckor innan du tänker starta din verksamhet. Mer information och anmälningsblankett hittar du här:

Anmälan om livsmedelsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du planerar att starta en helt ny verksamhet är det mycket att tänka på. Borlänge kommuns företagslots hjälper dig gärna med att ta reda på vilka tillstånd som behövs och annat som du kan behöva veta. Företagslotsen når du genom att ringa till Servicecenter 0243-740 00 eller maila till kommun@borlange.se

Fordon

  • Fordonet får vara en bil (lastbil på max 3,5 ton) eller vagn/foodtruck som är lämplig och godkänd för ändamålet.
  • Fordonet ska flyttas varje dag, bygglov behövs ej
  • Placering av vagnen/foodtruck  får endast ske inom anvisad plats

Hygienkrav

Det ställs lika höga krav på att maten ska vara säker i en mobil som i en stationär anläggning. I många fall rör det sig om enklare hantering av prefabricerade eller förpackade livsmedel och innebär därmed inte särskilt stora risker. Om hanteringen av livsmedel är komplicerad ställs större krav. Utformningen av den mobila verksamheten ska ge möjlighet att hålla god hygien och hantera livsmedel på ett säkert sätt.

Det finns några saker som kan vara värt att tänka lite extra på som livsmedelsföretagare för mobila anläggningar:

  • Om verksamheten har omfattande förberedelser i baslokalen med matlagning och nedkylning är det viktigt att det finns bra möjligheter att sköta det korrekt. Maten ska förvaras på ett säkert sätt under transport och i den mobila anläggningen.
  • Vatten som används i mat och till dryck ska vara av dricksvattenkvalitet, och komma från en kontrollerad dricksvattenanläggning. Dunkar och behållare ska vara av material som är avsedda för livsmedel och ska inte ha använts till något annat. Vattnet ska förvaras så kallt och mörkt som möjligt, ju varmare det förvaras, desto mer rengöring behövs. Om dricksvattnet har dragits fram i en tillfällig ledning eller slang ska den vara av lämpligt material för det ändamålet och hållas ren. Någon form av uppsamling av spillvatten som kan tömmas utan att det påverkar livsmedlen och plats för avfall behövs också.
  • Tillgång till en toalett som reserverats för den som hanterar oförpackade livsmedel kan också behövas. Toaletten ska inte vara tillgänglig för allmänheten om personal hanterar oförpackade livsmedel och verksamheten behöver ha rutiner för att minska risken för kontaminering av livsmedel.

Mer information om vad som gäller för mobila anläggningar: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/samling/3/mobila-verksamheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spillvattnet

Verksamheten ska ha rutiner kring uppsamlandet av spillvatten (allt utgående, exempelvis disk och handtvätt) och se till att ta omhand spillvatten på lämpligt sätt. Spillvattnet med mycket fett från disk och andra don och liknande ska hällas ut i avlopp där det finns fettavskiljare men en bedömning ska göras i varje enskilt fall. Godkänt avlopp finns i restaurang- eller storkök.

Fettet

Fettet från verksamheten måste tas omhand på korrekt sätt, om det uppsamlas direkt från stekbord/panna och liknande ska det uppsamlade lämnas till Fågelmyra eller annan mottagare för fettavfall.

Sophantering

Sopor ska tas omhand av tillståndsinnehavaren och dagligen forslas bort från platsen, egna sopkärl ska användas. Städning av det egna avfallet från försäljningen ska dagligen göras inom en radie av 15 meter från vagnen. Avfall lämnas på Fågelmyra, se länk borlange-energi.se/avfall--atervinning/avfallstaxa-prislistor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Störning i form av ljud eller os

Dieselaggregat, bristande avfallssortering av verksamheten, kraftigt matos eller matlukt eller annan störning kan i vissa fall störa boende i närheten. Verksamheten bör se över sin rutiner om de placeras sin verksamhet nära bostäder.

Foodtruck i Borlänge centrum

I Borlänge centrum upplåter vi ett antal platser där foodtruckverksamhet får bedrivas i mån av plats. Sveatorget torgytan, Jussi Björlings torg, vid  Borganäsvägen  26 och Liljeqvistska parken. Läs mer om Foodtruck i Borlänge centrum.

Att stå vid badplats

Om du vill  stå med din foodtruck på en badplats ska du alltid kontakta kommunen i förväg.  Max en foodtruck/glasskiosk per badplats. Kommunen bestämmer var på badplatsen ni ska stå, så att ni inte är i vägen för skötselåtgärder.

Tänk på:

  • Du är skyldig till en egen sophantering - minst en soptunna vid din vagn och ta med soporna från platsen (släng inte bland kommunen sopor).
  • Du ansvarar för städning runt den plats du står.