Borlänge kommuns logotyp

Miljö och klimat

Borlänge ska vara en grön framtidskommun att leva och verka i. För att fortsätta att ta stora kliv framåt i arbetet med miljömålen ska vi bland annat minska klimatpåverkan från transporter, göra hållbara inköp och underlätta för cyklister.

Det finns 16 nationella miljömål antagna av Sveriges riksdag som beskriver vad miljöarbetet ska leda till. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Naturvårdsverket Miljömålenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens miljöplan talar om hur Borlänge kommun med bolag ska arbeta med miljömålen. Sju av miljömålen är extra prioriterade i miljöplanen, de är: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar.

Miljöplanen innehåller 14 åtgärder som kommunkoncernen ska vidta för att komma framåt i arbetet. Vi ska bland annat arbeta med att utveckla hållbar upphandling, energieffektivisering, naturvårdande insatser, med att skydda grundvattnet och med utfasning av miljö- och hälsoskadliga produkter.

Borlänge kommuns miljöplanPDF

Energi och klimatstrategi för Borlänge kommunPDF

FN:s globala mål för hållbar utvecklinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster