Borlänge kommun
Servicecenter
telefon: 0243 - 740 00
Telefontid: 08:00-16:30, måndag - fredag.
Dela sidan på sociala medier

Miljö och klimat

Borlänge ska vara en grön framtidskommun att leva och verka i. För att fortsätta att ta stora kliv framåt i arbetet med miljömålen ska vi bland annat minska klimatpåverkan från transporter, göra hållbara inköp och underlätta för cyklister.

Det finns 16 nationella miljömål antagna av Sveriges riksdag som beskriver vad miljöarbetet ska leda till. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Kommunens miljöplan talar om hur Borlänge kommun med bolag ska arbeta med miljömålen. Sju av miljömålen är extra prioriterade i miljöplanen, de är: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar.

Miljöplanen innehåller 14 åtgärder som kommunkoncernen ska vidta för att komma framåt i arbetet. Vi ska bland annat arbeta med att utveckla hållbar upphandling, energieffektivisering, naturvårdande insatser, med att skydda grundvattnet och med utfasning av miljö- och hälsoskadliga produkter.

Det hållbara Borlänge beskrivs i kommunens Hållbarhetsanalys

Kommunen arbetar för att Borlänge ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. De tre hållberhetsperspektiven är en del av kommunens vision som beskrivs i Strategisk plan.

Borlänges hållbarhetsanalys beskriver nuläget för hållberhetsperspektiven i Borlänge. Dokumentet innehåller statistik för varje område. I hållbarhetsanalysen kan du läsa om exempelvis:

  • Att en stor del av den mat som köps in till kommunens verksamheter är ekologisk. Vid senaste mätningen 2015 var de ekologiska inköpen 40 procent.   
  • Att Borlänge har 8 naturreservat och att kommunens skog är certifierad enligt Forest Stewardship Council.
  • Under sommaren cyklar 60 procent av Borlängeborna minst två dagar i veckan. I genomsnitt över året görs 11 procent av personresorna med cykel.

Miljöpriset

Varje år delar miljönämnden ut kommunens miljöpris. Priset går till den person, förening eller företag i Borlänge som på ett betydelsefullt sätt medverkat till en ökad miljönytta eller ökat miljövärde, lokalt eller globalt.

 

Vinnaren belönas med 20 000 kronor. I bedömningen tas hänsyn till miljönytta eller naturvårdsnytta, hur många som påverkats av arbetet, lokal förankring, hur arbetet har gynnat borlängeborna och om arbetet har bidragit till att sprida kunskap om miljö och natur.

Sidan senast uppdaterad