Borlänge kommuns logotyp

Bivänlig kommun

Borlänge är en av Sveriges bivänligaste kommuner. Att Borlänge kommun medvetet arbetar med denna viktiga miljöaspekt ses exempelvis genom fler och fler ängar i och runt om i Borlänge.

"Att gynna pollinatörer i kommunen handlar om att planera för deras
livsmiljöer, genomföra insatser för att mat och boplatser ska finnas
tillgängliga över hela kommunen, och bedriva kommunens
verksamheter på sätt som inte missgynnar pollinatörer."

/Ur Naturskyddsföreningens rapport "Sveriges bivänligaste kommun 2020"

Läget är allvarligt för bin, fjärilar och andra pollinatörer. Bara i Sverige är en tredjedel av våra cirka 270 vildbiarter på väg att försvinna. Totalt bedöms 97 arter av bin som hotade eller nära hotade och är upptagna på den svenska Rödlistan
(Artdatabanken 2020). Dessa 97 arter inkluderar 16 arter som inte påträffats på lång tid och därför redan kan vara utdöda i landet. Det är flera faktorer som hotar de vilda pollinatörerna. En anledning är att landskapet förändras. Hävdade marker så som ängar och hagar är de mest artrika och samtidigt snabbast försvinnande miljöerna i Sverige: knappt en procent av den ängsmark som fanns för hundra år sedan finns kvar idag (Jordbruksverket, 2009).

De vilda pollinatörerna är beroende av de nektar- och pollenrika växter som lever på och kring dessa ängsmarker. I takt med att småjordbruken läggs ner och de gamla hävdade landskapen växer igen, förlorar många växt- och djurarter den livsmiljö de är anpassade till. Den brist på passande livsmiljöer och mat som detta resulterar i anses vara en av de huvudsakliga anledningarna till den drastiska minskningen av antalet insekter. Det konventionella jordbrukets ofta smala variation av grödor och växter, samt användandet av kemiska bekämpningsmedel är en annan faktor som hotar bina.

Även klimatförändringar har visats påverka många insektsarter negativt, och utgör en tredje anledning till att de vilda pollinatörerna är hotade. Att pollinatörerna kraftigt minskar kan få allvarliga konsekvenser för vår framtid, eftersom vi är beroende av ekosystemtjänsten pollinering. Nästan 90 procent av alla blomväxter pollineras av djur, vilket oftast betyder bin och andra insekter, och ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem (Naturvårdsverket, 2019a). Bina spelar därför en viktig roll både i vår matproduktion, och i att upprätthålla en biologisk mångfald. Det behövs därför ett övergripande arbete för att gynna de vilda pollinatörerna, och kommunerna spelar en viktig roll i detta.

/Ur Naturskyddsföreningens rapport "Sveriges bivänligaste kommun 2020"

Läs hela rapporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekt som bidrar till att göra Borlänge till en bivänlig kommun