Borlänge kommuns logotyp

Bivänlig kommun

Borlänge är en av Sveriges bivänligaste kommuner. Att Borlänge kommun medvetet arbetar med denna viktiga miljöaspekt ses exempelvis genom fler och fler ängar i och runt om i Borlänge.

"En kommun kan till exempel använda den egna marken för att bevara och återskapa viktiga livsmiljöer, välja bort kemiska bekämpningsmedel i sin verksamhet, stötta ekologiskt jordbruk och planera för sammanhängande grön infrastruktur. Kommunen kan också anta handlingsplaner och mål för att långsiktigt gynna pollinatörer samt etablera samverkan med andra aktörer för att tillsammans åstadkomma förändring. Genom praktiska insatser och fysisk planering har kommunen stor rådighet över att skapa förutsättningar för friska ekosystem och en bevarad biologisk mångfald."

/Ur Naturskyddsföreningens rapport "Sveriges bivänligaste kommuner 2022"

Läget är allvarligt för bin, fjärilar och andra pollinatörer. Bara i Sverige är en tredjedel av våra cirka 270 vildbiarter på väg att försvinna. Totalt bedöms 97 arter av bin som hotade eller nära hotade och är upptagna på den svenska Rödlistan (Artdatabanken 2020). Dessa 97 arter inkluderar 16 arter som inte påträffats på lång tid och därför redan kan vara utdöda i landet. Det är flera faktorer som hotar de vilda pollinatörerna. En anledning är att landskapet förändras. Hävdade marker så som ängar och hagar är de mest artrika och samtidigt snabbast försvinnande miljöerna i Sverige: knappt en procent av den ängsmark som fanns för hundra år sedan finns kvar idag (Jordbruksverket, 2009).

Brist på livsmiljöer och mat

De vilda pollinatörerna är beroende av de nektar- och pollenrika växter som lever på och kring dessa ängsmarker. I takt med att småjordbruken läggs ner och de gamla hävdade landskapen växer igen, förlorar många växt- och djurarter den livsmiljö de är anpassade till. Den brist på passande livsmiljöer och mat som detta resulterar i anses vara en av de huvudsakliga anledningarna till den drastiska minskningen av antalet insekter. Det konventionella jordbrukets ofta smala variation av grödor och växter, samt användandet av kemiska bekämpningsmedel är en annan faktor som hotar bina.

Bina viktiga för vår matproduktion

Även klimatförändringar har visats påverka många insektsarter negativt, och utgör en tredje anledning till att de vilda pollinatörerna är hotade. Att pollinatörerna kraftigt minskar kan få allvarliga konsekvenser för vår framtid, eftersom vi är beroende av ekosystemtjänsten pollinering. Nästan 90 procent av alla blomväxter pollineras av djur, vilket oftast betyder bin och andra insekter, och ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem (Naturvårdsverket, 2019a). Bina spelar därför en viktig roll både i vår matproduktion, och i att upprätthålla en biologisk mångfald. Det behövs därför ett övergripande arbete för att gynna de vilda pollinatörerna, och kommunerna spelar en viktig roll i detta.

/Ur Naturskyddsföreningens rapport "Sveriges bivänligaste kommun 2020"

Läs hela rapporten från 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekt som bidrar till att göra Borlänge till en bivänlig kommun