Borlänge kommun

Grönplan för Borlänge

Vilka områden är viktigast att bevara och utveckla inom grönstrukturen samtidigt som Borlänge växer? Vi tar fram en grönplan för att svara på frågan. Planen ska beskriva hela kommunens naturområden, parker och vattenmiljöer. Målet är att grönplanen ska värdera befintlig grönstrukturs betydelse för människor, djur och växter och identifiera områden och stråk som är viktiga att bevara och utveckla.

Med grönstruktur menas all mark med växtlighet, från parken i kvarteret med buskar och träd till den blommande vägrenen på väg till och från skola, jobb eller fritid. En rik grönstruktur bidrar till exempel till människors hälsa och kan mildra negativa effekter från klimatförändringar.

Grönplanen är tänkt att användas som underlag för planering och i utveckling av Borlänge kommuns mark, men kan användas av alla för att få kunskap och inspiration om åtgärder för sådant som biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Önskade effekter på sikt är att Borlänge kommun har en grönplan som

  • bidrar till att flera hållbarhetsmål uppnås och ekosystemtjänster tillvaratas och utvecklas
  • fungerar som ett underlag i fysisk planering
  • ger Borlänge kommun stöd i beslut om avvägningar mellan olika intressen

Första delen är klar

Under 2023 har kartor som visar nuläget tagits fram och de finns i vår Grönplan (arcgis.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I filmen nedan berättar vi om några exempel på vad de färdiga delarna av grönplanen visar.

Nästa steg: Vad är viktigast?

Nu pågår arbetet med att ta fram en strategi där vi vill identifiera vilka områden och stråk som är viktiga att bevara och utveckla. Till det arbetet bjuds kommunstyrelsens arbetsutskott, unga kommunstyrelsen, pensionärsrådet, funktionshinderrådet, friluftsrådet och naturvårdsrådet in till att medverka. Vill du också bidra? Då kan du kontakta oss via Borlänge kommuns servicecenter.

Mer information om arbetet kommer fortsätta uppdateras på den här sidan.

Servicecenter

Telefon: 0243 - 740 00

E-post: kommun@borlange.se

  • Ingen giltig användare vald.