Borlänge kommuns logotyp

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett planinstrument som kommunen kan använda för en begränsad och översiktlig reglering, eller för att ange spelreglerna i ett område inför framtida, mer detaljerad planering.

Områdesbestämmelser kan användas för att översiktligt reglera markens användning och bebyggelsens omfattning. Det går dock endast att reglera vissa, i lagen angivna, frågor:

  • Grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för bebyggelse, kommunikationsleder och liknande om det behövs för att säkerställa syftet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett riksintresse enligt miljöbalken,
  • användningen och utformningen av mark för gemensam användning och i samband med det skyddet för sådana platser som är särskilt värdefulla, från till exempel kulturhistorisk synpunkt,
  • största tillåtna byggnads- eller bruksarea för fritidshus och storleken på tomter till sådana hus och,
  • omfattningen av lovkraven.

Kommunen får även reglera placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och i samband med det:

  • vegetationen samt markytans utformning och höjdläge inom vissa områden som exempelvis är avsedda för bebyggelse,
  • skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen,
  • skyddet för byggnadsverk och tomter som är särskilt värdefulla.
  • Ingen giltig användare vald.