Borlänge kommuns logotyp

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Dessutom finns ett antal andra frågor som kan regleras genom områdesbestämmelser.

Områdesbestämmelser syftar till att åstadkomma en övergripande reglering . Det kan handla om grunddragen för markens användning för bebyggelse, vissa kommunikationsleder, skydd för kulturhistoriskt värdefulla platser, storlek på fritidshus och tomter, placering och utformning av byggnader eller utökad lovplikt i vissa områden.

Servicecenter

Telefon: 0243 - 740 00

E-post: kommun@borlange.se

  • Ingen giltig användare vald.