Borlänge kommuns logotyp

Översiktsplanering

Översiktlig planering handlar om hur kommunen ska utvecklas på längre sikt. Den bygger på visioner och gemensamma strategier för utveckling.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanering är kontinuerlig process vilket är en förutsättning i en kommun vars kvaliteter ska förvaltas och som ständigt är i förändring.

Översiktlig planering handlar om hållbart samhällsbyggande, trafikplanering, grönstrukturplanering, bostadsförsörjning med mera. Det handlar också om översiktliga program och utredningar för större utvecklingsområden, där programmet eller utredningen sätter in enskilda projekt i sitt större sammanhang.

En vision för framtiden

Översiktsplanen utgör ett försök att överblicka utvecklingen under en längre tidsperiod men samtidigt ska den omprövas vart fjärde år.

Borlänge har tillsammans med Falu kommun tagit fram en gemensam översiktsplan för kommunernas hela yta, Översiktsplan FalunBorlänge. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i Borlänge 2014-06-17.

Gällande Översiktsplaner

Kommunens gällande översiktsplaner hittar du under fliken gällande översiktplaner Öppnas i nytt fönster..