Borlänge kommuns logotyp

Översiktsplanering

På dessa sidor hittar du information om översiktsplaneprocessen, gällande översiktsplaner och planeringsstrategi, pågående översiktsplaner samt uppföljning av översiktsplanen.

Översiktlig planering handlar om hur kommunen ska utvecklas på längre sikt. Den bygger på visioner och gemensamma strategier för utveckling. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Den ska spegla den politiska majoritetens intentioner och beslutas av kommunfullmäktige.

Översiktsplanen är inte bindande, men är starkt vägledande i efterföljande processer om hur mark- och vattenområden ska användas. Översiktsplanen är även ett underlag för andra aktörer i samhällsbyggandet, tex myndigheter, privatpersoner och företag. Översiktsplanen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling.

Översiktlig planering handlar även om trafikplanering, grönstrukturplanering, bostadsförsörjning med mera. Samhällsutvecklingen och nya kunskaper ger successivt nya förutsättningar för kommunens planering och innebär att översiktsplanen måste följas upp för att hållas aktuell.

Planeringsunderlag

En sammanställning av kommunens planeringsunderlag hittar du här: Planeringsunderlag