Borlänge kommuns logotyp

Gällande översiktsplaner och planeringsstrategi

Här kan du hitta gällande översiktsplaner och antagen planeringsstrategi.

Gemensam översiktsplan för Falun Borlänge

I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige i Falun och Borlänge att anta Översiktsplan FalunBorlänge. Den gemensamma översiktsplanen är ett av verktygen för att skapa tillväxt och nya möjligheter för hela Dalarna.

Översiktsplan FalunBorlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster)

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätort antogs 2018. Med den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätort vill kommunen förutom att bygga fler bostäder och stärka näringslivet bland annat skapa möjligheterna för Borlängeborna att mötas, utbyta erfarenheter, vistas i naturen och ge förutsättningar att leva mer hållbart.

Fördjupad översiktsplan Borlänge tätort Öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster)

Planeringsstrategi enligt Plan och bygglagen 3 kap 23§

Kommunfullmäktige har den 13 februari 2024 fattat beslut om att anta en planeringsstrategi. Av strategin framgår bland annat hur gällande översiktsplan förhåller sig till den politiska viljeinriktningen, planeringsunderlag och tillkommen lagstiftning som påverkar gällande översiktsplans aktualitet.

Vidare står det hur kommunen tänker fortsätta arbetet med översiktsplanering, där det framgår att Borlänge kommun fattat beslut om att ta fram en egen kommuntäckande översiktsplan över Borlänge kommun. Samarbete med Falun och andra grannkommuner är fortsatt en prioriterad och viktig fråga. Inte minst ska FalunBorlänge fortsätta att samverka inom näringslivsfrågor och infrastruktur.

Översiktsplanen FalunBorlänge, 2014 gäller tills den är ersatt av en ny.

Förändringar

Följande översiktsplaner slutar att gälla och kommer inte lägre att finnas tillgängliga på webben.

  • Solbacka-Färjenäs, 1996-06-19
  • Samordnad översiktlig planering Falun & Borlänge - området mellan städerna, 1997 (SÖP 97)

Planeringsstrategin kan överklagas

Sakinnehållet kan inte överklagas utan endast formaliafel. Till exempel om planeringsstrategin inte skulle ha beslutats av kommunfullmäktige är det ett giltigt skäl för överklagan. Läs mer på Boverkets webbplats:

Anta planeringsstrategin - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster)

Läs planeringsstrategin: