Borlänge kommuns logotyp

Översiktsplaneprocessen

Processen vid upprättande av en översiktsplan består av några olika skeden dessa gäller både översiktsplanen och fördjupningar av översiktsplanen.

Initiera

Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller om den behöver arbetas om eller fördjupas i något avseende. Beroende på hur behoven ser ut för kommunens översiktsplanering kan kommunen välja att upprätta en ny översiktsplan eller ändra delar av den. En ny översiktsplan bör upprättas om till exempel en ny utbyggnadsriktning ska utredas för att kunna tydliggöra konsekvenser för kommunen i sin helhet. Behöver översiktsplanen revideras för ett avgränsat geografiskt område, eller för ett särskilt allmänt intresse, kan kommunen göra en ändring av översiktsplanen. Om översiktsplanen behöver uppdateras i större omfattning eller består av många ändringar kan det istället vara lämpligt att upprätta en ny översiktsplan för att planen ska bli tydlig

Om det behövs ges i uppdrag till Plan- och markkontoret att arbeta fram en ny översiktsplan, en fördjupning, eller ett tillägg till den för ett visst område.

Samråd

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet att påverka planens utformning. Under samrådet ska förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse för bedömningen av förslaget redovisas. Om ett genomförande av översiktsplanen antas ha betydande miljöpåverkan, vilket det normalt har, ska samrådet omfatta avgränsningssamråd och utkast till miljökonsekvensbeskrivning.

Under samrådet läggs ärendet ut på kommunens hemsida, annonseras i lokaltidningarna och skickas till kommunens nämnder och styrelser, till länsstyrelsen, andra statliga myndigheter, regionala organ och intresseorganisationer. Oftast hålls också ett eller flera offentliga samrådsmöten.

När samrådstiden gått ut, sammanfattar plan- och markkontoret alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och föreslår hur synpunkterna ska behandlas. Kommunstyrelsen tar ställning till Plan- och markkontorets förslag.

Granskning

Efter samrådet bearbetas förslaget till översiktsplan, när det nya förslaget är klart ska det skickas ut för granskning under minst 2 månader. Kommunen annonserar att granskningen påbörjas i tidningen och på kommunens hemsida. Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget.

Under granskningstiden finns förslaget till översiktsplan bland annat på Palladium vid Sveatorget (entréplanet), på biblioteket vid Sveatorget samt på kommunens hemsida. Om planen särskilt berör en viss del av kommunen, försöker vi även hitta någon utställningslokal i denna kommundel.

Alla har möjlighet att tycka till om översiktsplanen under granskningen. Det görs skriftligt till plan- och markkontoret.

När granskningstiden gått ut, sammanfattar plan- och markkontoret alla inkomna synpunkter i ett utlåtande och föreslår hur synpunkterna ska behandlas. Kommunstyrelsen tar ställning till plan- och markkontorets förslag. Om planförslaget genomgår en större förändring efter granskning, måste det granskas igen. Annars är det färdigt för antagande.

Antagande

En översiktsplan antas alltid av kommunfullmäktige.

Överklagande

Eftersom en översiktsplan inte är juridiskt bindande, utan mer en politisk viljeinriktning, kan innehållet inte överklagas.

För den som vill påverka planens innehåll, gäller det därför att övertyga kommunens politiker under planprocessens gång!

  • Ingen giltig användare vald.