Borlänge kommuns logotyp
Processbild Översiktsplaneprocessen

Översiktsplaneprocessen. Källa: Boverket.

Översiktsplaneprocessen

Alla kommuner ska ha en kommuntäckande översiktsplan. Samhällsutvecklingen och nya kunskaper ger successivt nya förutsättningar för kommunens planering och innebär att översiktsplanen fortlöpande behöver ses över. Förutom processen att ta fram eller ändra översiktsplanen ingår att genomföra och följa upp översiktsplanen i den kontinuerliga översiktsplaneringen.

Följa upp och utvärdera

Genom att följa upp översiktsplanen kan kommunen klargöra om översiktsplanen fungerar som vägledande dokument. Med uppföljning kan kommunen kommunicera och hålla dialogen kring översiktsplanen levande och även tydliggöra hur översiktsplanen förhåller sig till nya förutsättningar och anspråk.

Borlänge kommun har för första gången följt upp Översiktsplan FalunBorlänge, 2014 på ett systematiskt sätt under år 2022-2023.

Läs mer: Uppföljning av översiktsplanen

Anta planeringsstrategi

Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller om den behöver arbetas om eller fördjupas i något avseende. Senast två år efter ett ordinarie val, med början efter valet år 2022, ska kommunen fatta beslut om en planeringsstrategi.

I planeringsstrategin ska kommunen bland annat redogöra för planens aktualitet, men också hur kommunen tänker fortsätta arbeta med översiktsplanering. Istället för en planeringsstrategi kan kommunen anta en ny översiktsplan, tex om det finns behov av att uppdatera planen i större omfattning.

Läs mer: Gällande översiktsplaner och planeringsstrategi

Initiera

När kommunen fattat beslut om att en ny översiktsplan behöver tas fram handlar det inledande arbetet om att sätta ramverket för planarbetet, exempelvis organisation, tidplan, budget och avgränsning men även hur den interna och externa dialogen ska ske. Översiktsplanen är kommunens plan vilket innebär att flera förvaltningar i den kommunala organisationen tillsammans med allmänheten ska engageras.

Samråd

Samrådet utgör en stor del av översiktsplaneprocessen. Den startar när den första tidiga dialogen inleds och avslutas när samrådsredogörelsen är skriven. Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Inom ramen för samrådet sker även avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivningen och samråd om den. En översiktsplan kan normalt antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en strategisk miljöbedömning ska göras när en översiktsplan upprättas eller ändras.

Under samrådet läggs ärendet ut på kommunens hemsida, annonseras i lokaltidningarna och skickas på bred remiss, både till allmänhet och myndigheter samt organisationerna. När samrådstiden gått ut sammanfattar samhällsbyggnadsförvaltningen alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och föreslår hur synpunkterna ska behandlas och förankras politiskt.

Granskning

Efter samrådet bearbetas förslaget till översiktsplan. När det nya förslaget är klart ska det skickas ut för granskning under minst två månader. Kommunen annonserar att granskningen påbörjas i tidningen och på kommunens hemsida. Syftet med granskningen är att visa hur samrådssynpunkterna påverkat planförslaget.

Alla har möjlighet att tycka till om översiktsplanen under granskningen. När granskningstiden gått ut, sammanfattar samhällsbyggnadsförvaltningen alla inkomna synpunkter i ett utlåtande och föreslår hur synpunkterna ska behandlas. Kommunstyrelsen tar ställning till samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Om planförslaget genomgår en större förändring efter granskning, måste det granskas igen. Annars är det färdigt för antagande.

Antagande

En översiktsplan antas alltid av kommunfullmäktige. Eftersom en översiktsplan inte är juridiskt bindande, utan en politisk viljeinriktning, kan innehållet inte överklagas, utan endast formailafel.

Välja åtgärder och budgetera

När översiktsplanen antagits börjar arbetet med att prioritera vilka åtgärder enligt översiktsplanen som kommunen vill börja med. De olika åtgärderna budgeteras och integreras i den kommunala organisationen. I kommunens mål och budget prioriteras övergripande mål för gällande mandatperiod. I nämnd- och verksamhetsplanering avsätter kommunen medel och resurser för åtgärderna som ska genomföras.

Genomföra och använda planen

Utifrån den viljeinriktningen som politiken har pekat ut för hur mark- och vattenområden ska användas behöver en rad åtgärder genomföras för att nå dit. Det kan handla om att fortsätta översiktsplanera genom att ändra delar av planen eller ett ta fram ett nytt planeringsunderlag, till exempel grönstrukturplan eller trafikanalys. Detaljplanering, ta fram områdesbestämmelser eller förvärva mark är andra exempel på åtgärder som kan ingå i genomförandet av översiktsplanen.

  • Ingen giltig användare vald.