Borlänge kommuns logotyp

Uppföljning av översiktsplanen

Genom att följa upp översiktsplanen kan kommunen klargöra om översiktsplanen fungerar som vägledande dokument.

För att översiktsplanen ska fungera som styrnings- och inriktningsdokument och som stöd vid detaljplanering och bygglov, måste den vara aktuell och spegla aktuella politiska ställningstaganden. Andra faktorer som påverkar översiktsplanens aktualitet är ny lagstiftning och nationella och regionala faktorer, vilket inkluderar trender på global, nationell och regional nivå. För att kunna hänga med i det som händer i vår omvärld, är det viktigt att följa upp översiktsplanen kontinuerligt.

Syftet med uppföljningen är även att redovisa hur stadens planering och byggande följer översiktsplanens intentioner och riktlinjer. Borlänge kommun via samhällsbyggnadssektorn (numera samhällsbyggnadsförvaltningen) genomförde uppföljningen 2022-2023. Uppföljningen utgör ett underlag till planeringsstrategin.

Uppföljning av ÖP 2014

Borlänge kommuns översiktsplan antogs 2014 och är en gemensam översiktsplan med Falu kommun. Uppföljningen synliggör vad som har fungerat bra i samarbetet mellan Falun och Borlänge och vad som är viktigt att bibehålla. Vidare så lyfts även vad som inte har fungerat i den utsträckning som angavs i översiktsplanens intentioner. I uppföljningen konstateras att det finns många bra ställningstaganden i ÖP 2014 och rullande processer värda att bevara och utveckla vidare, inte minst samverkan med Falun i flera frågor, t.ex. gällande infrastruktur och näringslivsfrågor.

En enkätundersökning om hur översiktsplanen fungerar som planeringsinstrument i kommunkoncernens arbete visar att det finns behov av vissa justeringar.

Uppföljning av FÖP tätort 2018

Den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätort, antagen 2018, (FÖP-tätort) bedöms som aktuell i sin helhet. Många delar av FÖP:ens strategiska arbete, som innebär framtagande av nya planeringsunderlag, är redan genomförda. Dessa behöver hållas aktuella och i vissa delar integreras i ÖP/FÖP över tid.

Planeringsstrategi

Det finns en tydlig intention från lagstiftaren om syftet med att ta fram en planeringsstrategi. Bland annat att den politiska majoritetens ställningstagande ska synas i översiktsplaneringen, en process som är betydligt mer komplext när två kommuners politiska majoritet ska hanteras i en och samma process. Om Borlänge tar fram en egen kommuntäckande översiktsplan ges förutsättningar för tydligare och bättre implementering och kontinuitet. Vidare skapas bättre förutsättningar för att den politiska majoritetens ställningstagande framgår tydligare i översiktsplaneringen.

Dokument