Borlänge kommuns logotyp

Inbjudan till samråd om arkitekturprogram

Arbete pågår med att ta fram ett arkitekturprogram för Borlänge kommun och nu finns förslaget ute på samråd.

Med det globala målet nr 11 "Hållbara städer och samhällen" och regeringens politik för gestaltad livsmiljö som utgångspunkt, har samhällsbyggnadsnämnden i Borlänge kommun beslutat att ta fram ett arkitekturprogram.
Målet med att ta fram ett styrdokument för Borlänge kommun är att säkerställa ett långsiktigt arbete med arkitektur som ett verktyg för samhällsbyggnad.

Arkitekturprogrammet besår av sex arkitekturprinciper som tagits fram i syfte att skapa långsiktiga värden för en vacker, hållbar och levande stad. Arkitekturprinciperna ska gälla i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden - från tidig idé till färdig byggnad eller plats och ska efterföljas vid all form av byggnation som påverkar såväl stadsrummet som landskapsbilden.
Arkitekturprogrammet ska vara ett stöd vid byggnation, ett dialogverktyg med exploatörer samt rikta sig till allmänheten. Programmet omfattar hela kommunen. Arkitekturprogrammet gäller för alla nämnder och styrelser som planerar, bygger, förvaltar eller bedriver andra verksamheter som berör gestaltad livsmiljö.

Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga under tiden 26 feb – 7 april 2021 på Palladium vid Sveatorget (entréplanet) samt på kommunens hemsida www.borlange.selänk till annan webbplats.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit till kommunen senast 7 april 2021. Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadssektorn, Plan- och markkontoret, Borlänge kommun, 781 81 Borlänge eller till planmark@borlange.se.

Vid frågor om arkitekturprogrammet, kontakta kommunens servicecenter 0243-740 00 eller planmark@borlange.se.