Borlänge kommuns logotyp

Skog och träd

Runt om i Borlänge kommun äger och förvaltar kommunen många träd och skogar. De är viktiga inslag i landskapet och stadsbilden. Borlänge kommun värnar om skogen och träden.

Ett träd som får bli riktigt gammalt bidrar med många värden under sin livstid. Träd är livsmiljöer åt växter och djur samtidigt som de skapar intressanta och rogivande miljöer för oss människor. Träd underlättar också anpassningen till ett förändrat klimat. De förbättrar luftkvalité, minskar problem med nederbörd, reglerar temperatur, reducerar buller och minskar vindhastighet.

Skog

Borlänge kommuns skogsinnehav på cirka 3 500 hektar är spritt över stora delar av kommunen. Det innefattar både tätortsnära skog, exempelvis kring Hönsarvet och Skräddarbacken och skogsskiften utanför tätorten som i Gyllbergen och vid Hovgårdsklack.

För människors möjlighet till rekreation och naturupplevelser har skogen stor betydelse och ett högt värde. En del av den skog som ägs av kommunen utgör också en viktig markreserv och används som bytesmark vid köp av mark för allmänt intresse.

Gatu- och parkträd

I Borlänge kommun finns det många träd som kan beskrivas som gatu- och parkträd då de står i anslutning till en gata eller i en park. I de flesta fall handlar det om träd som har planterats. När dessa träd blir sjuka eller skadade byts de i regel ut mot ett nytt. På vissa platser kan det vara svårt att ersätta ett träd och då väljer vi att plantera på en annan plats. Då ett träd behöver ersättas innebär det flera år med intensiv skötsel för att det ska etablera sig och det medför höga kostnader.

Många äldre gatu- och parkträd har en intressant historia. Exempelvis finns många alléer i Borlänge kommun och flera har planterats av Stora Tuna sockens planteringsgille som var verksamma under andra halvan av 1800-talet och första halvan av 1900-talet. Vi i Borlänge är också stolta över ornäsbjörken, Sveriges riksträd, som kommer härifrån. Flera ornäsbjörkar finns planterade i Hummelparken, men exemplar finns också på många andra platser i kommunen.