Borlänge kommuns logotyp

Får jag ta ner träd på kommunens mark?

Det är inte tillåtet att ta ner träd eller annan vegetation på någon annans mark.

Om en rot eller gren tränger in på din tomt från en annan fastighet och detta medför en olägenhet, får du ta bort roten eller grenen enligt Jordabalken 3 kap. § 2. Fastighetens ägare skall dock ges möjlighet att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.

Om du har frågor eller synpunkter på skötseln av träd eller naturområden på kommunal mark så kontakta Servicecenter eller Borlänge Energis kundtjänst.