Borlänge kommuns logotyp

Granbarkborre

Här finns information till dig som vill veta mer om granbarkborren. Borlänge kommuns skogsinnehav har hittills enbart fått lindrigare skador till följd av granbarkborren. Med ett förändrat klimat kan omfattningen ändras. Kommunen jobbar förebyggande genom sin skogsskötsel. Flera av våra naturvårdsåtgärder och skogsåtgärder gynnar granbarkborrens naturliga fiender.

Så lever granbarkborren
När temperaturen når över 18 grader börjar granbarkborrarna att svärma. Granbarkborren lägger sina ägg i innerbarken på levande, vuxna granar. Där utvecklas äggen till larver, som sedan förpuppas. 8-10 veckor efter att äggen lagts lämnar de nya granbarkborrarna granen. Granen har då börjat tappa mycket av sin bark och barren är torra.

Granbarkborren är naturligt förekommande i skogen, men har fått ett uppsving på grund av stormar, torka och klimatförändringar. Störst är problemen i södra Sverige.

Försvagade träd blir lättare angripna
Försvagade granar och färsk död gran blir lättare angripna, eftersom de har svårare att försvara sig. Till exempel utlöste torkan 2018 ett stort utbrott av granbarkborreangrepp. Träd som står i kant till hyggen blir också lättare angripna. Stora volymer gran i samma ålder är en annan riskfaktor. I takt med klimatförändringar och mer extremväder ökar risken för angrepp.

När och var ska angrepp åtgärdas på kommunens mark?
Det förekommer angripna träd på kommunens mark, men inga omfattande skador på skogen. Eventuella åtgärder mot granbarkborren beror på plats, tid och omfattning. Att ta ut träd från skogen eller barka av träd hjälper enbart om granbarkborrens larver fortfarande är kvar i trädet. Har barken fallit av stammen finns inga granbarkborrar kvar. Dessa träd är värdefulla att spara som livsmiljö för arter, bland annat naturliga fiender till granbarkborren.

Stående döda träd kan däremot behöva åtgärdas om de står i ett område där de riskerar att skada människor eller byggnader. Sådana träd ansvarar kommunen för att ta ned.

Förebygga angrepp
Borlänge kommuns skogsskötsel främjar en variation i ålder och trädslag. Det gör skogen mer motståndskraftig mot granbarkborreangrepp. Flera av våra naturvårdsåtgärder och skogsskötselåtgärder gynnar dessutom granbarkborrens naturliga fiender, till exempel att skapa och bevara död ved.

Mer information

Granbarkborre - Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Granbarkborrens fiender - Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.