Borlänge kommuns logotyp

Högstubbar och faunadepåer

Att spara högstubbar och skapa faunadepåer är en del av Borlänge kommuns naturvårdsarbete. Åtgärderna hjälper kommunens vedlevande arter att överleva.

Det går att ta hand om gamla döda träd så att vi undviker skador samtidigt som hotade arter gynnas. Två möjligheter är det som kallas högstubbar och faunadepåer.

Högstubbar skapas då vi kapar stora genar och delar av kronan. Då kan stammen stå kvar utan att någon riskerar att komma till skada.

Faunadepåer består av flera grenar eller någon stam på marken för liknande effekt.

Helst ska högstubbar och faunadepåer göras på en solig plats och fint blir det när veden samlas i en trave.

Hem för många

Högstubbar och faunadepåer hjälper stadens vedlevande arter att överleva. Veden kommer sakta murkna och bli mat och husrum till insekter. Större håligheter kan fåglar och fladdermöss bo i. Död murken ved är livsnödvändigt för mossor, lavar, djur och svampar.

Den mindre hackspetten som är en av Borlänge kommuns ansvarsarter är beroende av döende lövträd för att hitta mat. I veden letar den efter insektslarver. Några andra arter som också finns i Borlänge kommun och som gillar död ved är den fyrbandade blombocken och myskbock. Det är två olika skalbaggar som behöver död ved åt sina larver.

Död ved ger liv

Många gånger är vi duktiga på att städa bort död ved från skogar och grönområden. För den biologisk mångfald är det istället bra att spara död ved där det går. Högstubbar och faunadepåer är en del av Borlänge kommuns naturvårdsarbete för att skapa en god miljö med ett rikt växt- och djurliv.

Vill du hjälpa till? Gör din egen faunadepå på tomten av ved, kvistar och trädstammar. Då får du ett rikare djurliv nära dig. Vissa arter är mycket sällsynta och du kan bidra till deras överlevnad.

Hitta spåren av liv

När du är vid en högstubbe eller faunadepå kan du leta efter spår från de arter som gillar död ved. Du kan följa instruktionen nedan om du vill.

Vid högstubben

Gå riktigt nära högstubben och fundera på vad du ser.

  • Ser du några hål? Finns det några insekter?
  • Växer det några lavar eller mossor på stammen?
  • Kan du hitta några spår från hackspettens näbb?

Vid faunadepån

Gå gärna närmare stocken eller traven med död ved och fundera på vad du ser.

  • Ser du några hål? Finns det några insekter?
  • Växer det några lavar eller mossor på stockarna?
  • Ser du någon svamp? Svampar äter på virket så att det mjuknar och till sist blir jord. Utan svampar skulle inget växande brytas ner och bli till jord igen.

Illustration: Teresia Holmberg