Borlänge kommuns logotyp

Skogsskötsel och planerade åtgärder

Förvaltningen av kommunens skogar ska tillgodose många olika intressen. Skötseln av de bostadsnära skogarna ska präglas av mångformighet och med inriktning för lek, motion och friluftsliv.  Den biologiska mångfalden ska främjas. Skogsbruket ska bedrivas på ett långsiktigt ekonomiskt sätt och samtidigt nyttjas som källa till sysselsättning.

Kommunen arbetar efter en skogsbruksplan.

Skogsbruksplan Borlänge kommunPDF

Varje område som är aktuellt för åtgärd planeras noga. Vi tar stor hänsyn till natur-, kultur-, och miljövärden av olika slag. Vi kommunicerar med närboende och andra berörda och sammanväger alla värden och önskemål till en praktiskt genomförbar skötsel. Skötselåtgärderna genomförs med hjälp av kommunens externa förvaltare Mellanskog och kommunens egen personal från arbetsmarknadsenheten. 

Planerad skogsskötsel

Här kan du få mer information om var vi planerar att utföra skogsskötselåtgärder och hur det berör dig.

Trädsäkring pågår i Älvravinernas naturreservat

Borlänge kommun utför trädsäkring av riskträd som finns längs gräns till bostadsfastigheter och längs stigar inom Älvravinernas naturreservat.

Vid en trädsäkring görs bedömningar av vilka träd som riskerar att vara en uppenbar fara för liv och egendom och därför behöver fällas eller beskäras. Trädsäkringen utförs av entreprenören Trädspecialisten, som är arborist och kunnig i trädriskbedömningar. När träd fällts eller beskurits läggs grenar och stammar inom reservatet – eller forslas bort.

Personal som utför trädsäkringen kommer använda teknisk utrustning och maskiner. Det kan vara olämpligt att uppehålla sig i närheten när trädsäkringen utförs. Vi uppmanar er därför att hålla avstånd till arbetsområdet och respektera avspärrningar.

Gallring i Mellstaskogen

Borlänge Kommun planerar ett antal skötselåtgärder i Mellstaskogen. Vi kommer att röja och gallra i olika områden mellan Mellsta Camping, Barrskogsgatan, Kvarnsvedsvägen och Tjärnavägen. Syftet är att ge de träd vi vill ha kvar utrymme att växa samt att göra området ännu mer inbjudande att vistas i.

Gallringen är planerad att utföras av Mellanskog under vårvintern 2019 förutsatt att det är bra förhållanden för avverkning. Inför gallring kommer delar av området att röjas.

De olika områdena är belägna enligt kartanPDF

Område 1 kommer att gallras mot tomtgränserna mot Barrskogsgatan. I område 2 kommer uttaget mest att ske av gran. Här satsar vi på ett bestånd med tall i olika diametrar och höjder. En försiktig gallring kommer att utföras i område 3.

Vi bjuder in er till ett samråd i fält där ni har möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter till oss. Samrådet kommer att ske torsdagen den 6 december klockan 14.00 och vi träffas vid parkeringen mitt emot Kvarnsvedens GOIFs klubbstuga. Vi kommer att vara utomhus hela tiden. Ingen föranmälan krävs.

Ni som inte har möjlighet att delta får gärna höra av er med synpunkter och frågor direkt till Borlänge kommun.

Gallring MellstaskogenPDF

Trädfällning i Tunets fritidsområde för att öka flygsäkerheten

Tunets fritidsområde ligger inom den zon från Dala Airport där det av säkerhetsskäl ställs krav på att föremål inte får överstiga en viss höjd. Många av träden i Furuparken är för höga och måste därför tas ner. Eftersom området är ett populärt rekreationsområde har kommunen kommit överens med Dala Airport om att få ta ner de högsta träden i etapper, istället för att slutavverka hela området.

Arbetet kommer att fortsätta med att man tar ner ca 20 av de högsta träden per år till dess att alla träd ligger inom en säker höjd.

För att i viss mån kompensera för de naturvärden som både äldre tallar och lövträd utgör kommer död ved att lämnas kvar i skogen. Både stående död ved, så kallade "högstubbar," och liggande död ved är viktiga för många typer av insekter, svampar och fåglar.