Borlänge kommuns logotyp

Skogsskötsel och planerade åtgärder

Förvaltningen av kommunens skogar ska tillgodose många olika intressen. Skötseln av de bostadsnära skogarna ska präglas av mångformighet och med inriktning för lek, motion och friluftsliv.  Den biologiska mångfalden ska främjas. Skogsbruket ska bedrivas på ett långsiktigt ekonomiskt sätt och samtidigt nyttjas som källa till sysselsättning.

Kommunen arbetar efter en skogsbruksplan. Planen håller just nu på att uppdateras.

Varje område som är aktuellt för åtgärd planeras noga. Vi tar stor hänsyn till natur-, kultur-, och miljövärden av olika slag. Vi kommunicerar med närboende och andra berörda och sammanväger alla värden och önskemål till en praktiskt genomförbar skötsel. Skötselåtgärderna genomförs med hjälp av kommunens externa förvaltare Mellanskog och kommunens egen personal från arbetsmarknadsenheten. 

Planerad skogsskötsel

Här kan du få mer information om var vi planerar att utföra skogsskötselåtgärder och hur det berör dig.

Fällning av riskträd i Barkargärdet

Borlänge Kommun kommer att fälla döda stående granar som finns i direkt anslutning till bostäder i Barkargärdet för att de inte ska ramla på byggnader och i trädgårdar. En del av de döda granarna kommer att kapas en bit upp på stammen för att gynna växter och djur som är beroende av stående död ved, medan andra döda granar kommer att kapas vid marken. Allt virke från de döda granarna lämnas kvar i skogen.

Anledningen till att granarna har dött är angrepp av granbarkborre. Det finns också granar som är angripna av insekten men som ännu inte har dött. Dessa kommer vi att avverka och transportera ut för att inte angreppen ska sprida sig. De granar som är helt döda är inte längre intressanta för granbarkborren och kan därför lämnas kvar utan att angreppen riskerar att öka.

Fällningen av träden kommer att ske med skogsmaskiner och påbörjas 6 april. Åtgärden beräknas ta ett par dagar. Riset kommer att spridas ut i skogen, för att undvika den extra belastning på marken som utkörning med skogsmaskin skulle medföra.

Har ni frågor eller synpunkter som rör de kommande åtgärderna får ni gärna höra av er direkt till Borlänge kommun.

Karta, fallning av riskträd, BarkargärdetPDF

Borlänge kommuns servicecenter
Telefon: 0243-740 00
E-post: kommun@borlange.se

 

Skogliga åtgärder i Skräddarbacksskogen

Borlänge Kommun planerar att ta bort några träd i direkt anslutning till elljusspåret mellan Persgårds väg och Lapp-Anders väg. Det är bara träd som hindrar snön från att komma ned på spåret samt träd som riskerar att falla över spåret som kommer att fällas och transporteras ut.

Samtidigt kommer ett mindre område mellan Skaffars väg och flerbostadshusen vid Gös-Eriks väg att försiktigt gallras igenom med ett lågt uttag. Syftet med gallringen är att ge de träd vi vill ha kvar utrymme att växa. Liggande döda träd kommer att lämnas kvar och en del träd kommer att kapas till högstubbar för att gynna den biologiska mångfalden. Området som ska gallras är markerat på kartan.

Då det inte finns något skidspår i området just nu och väderförhållandena är goda så har vi med kort varsel beslutat att göra den åtgärd utan dröjsmål och arbetet beräknas börja onsdag 17 mars och pågå under ett par dagar.

Riset kommer att spridas ut i skogen, för att undvika den extra belastning på marken som utkörning med skogsmaskin skulle medföra.

Har ni frågor eller synpunkter som rör de kommande åtgärderna får ni gärna höra av er direkt till Borlänge kommun.

Skogliga åtgärder 2021 Skräddarbacken skissPDF

E-post: kommun@borlange.se

Telefon: 0243-740 00

Åtgärder i Tunets fritidsområde för att öka flygsäkerheten

Tunets fritidsområde ligger inom den zon från Dala Airport där det av säkerhetsskäl ställs krav på att föremål inte får överstiga en viss höjd. Många av träden i Furuparken är för höga och måste därför åtgärdas. Eftersom området är ett populärt rekreationsområde har kommunen kommit överens med Dala Airport om att åtgärda de högsta träden i etapper.

Tidigare har man fällt ca 20 träd åt gången under ett antal år, men just nu pågår ett försök med att toppa träden. Det går ut på att en arborist, en utbildad expert på trädfällning från toppen, klättrar upp i träden och kapar dem på den tillåtna höjden. Därefter kommer också några träd att kapas till högstubbar och några träd måste också fällas helt. Målet med arbetet är att alla träd så småningom inte ska vara högre än flygsäker höjd.

För att i viss mån kompensera för de naturvärden som både äldre tallar och lövträd utgör kommer död ved att lämnas kvar i skogen. Både stående död ved, så kallade "högstubbar," och liggande död ved är viktiga för många typer av insekter, svampar och fåglar.