Borlänge kommuns logotyp

Skogsskötsel och planerade åtgärder

Förvaltningen av kommunens skogar ska tillgodose många olika intressen. Skötseln av de bostadsnära skogarna ska präglas av mångformighet och med inriktning för lek, motion och friluftsliv.  Den biologiska mångfalden ska främjas. Skogsbruket ska bedrivas på ett långsiktigt ekonomiskt sätt och samtidigt nyttjas som källa till sysselsättning.

Kommunen arbetar efter en skogsbruksplan. Planen håller just nu på att uppdateras.

Varje område som är aktuellt för åtgärd planeras noga. Vi tar stor hänsyn till natur-, kultur-, och miljövärden av olika slag. Vi kommunicerar med närboende och andra berörda och sammanväger alla värden och önskemål till en praktiskt genomförbar skötsel. Skötselåtgärderna genomförs med hjälp av kommunens externa förvaltare Mellanskog och kommunens egen personal från arbetsmarknadsenheten. 

Planerad skogsskötsel

Här kan du få mer information om var vi planerar att utföra skogsskötselåtgärder och hur det berör dig.

Skogliga åtgärder i Barkargärdet

Vi kommer under första halvan av december månad 2021 att göra en skoglig åtgärd strax norr om Barkargärdet. Syftet med den åtgärden är att fälla och transportera ut granar som ännu inte har angripits av granbarkborre, samt i begränsad omfattning fälla och transportera ut ett antal yngre tallar samt enstaka björkar.

Anledningen till att virket från granarna måste transporteras ut från skogen är att detta kvarlämnade virke skulle öka förekomsten av granbarkborrar ännu mer om man lät det ligga kvar. Virke från granar som är döda kommer inte att transporteras ut då det inte är intressant som yngelmaterial för granbarkborrarna.

Döda granar och döda träd från andra trädslag kommer att lämnas som de är, stående eller liggande. Bara om de riskerar att falla över någon stig kommer vi att göra högstubbar av dem och då får toppen ligga kvar bredvid stigen.

Karta över åtgärd i Barkargärdet Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Borlänge kommuns servicecenter
Telefon: 0243-740 00
E-post: kommun@borlange.se