Borlänge kommuns logotyp

Dricksvatten

Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att kontrollera att det har god kvalitet.

Dricksvatten är ett livsmedel och omfattas därmed av livsmedelslagstiftningen. Miljökontoret är kontrollmyndighet för dricksvattenproducenter i Borlänge. Miljökontorets avdelning för livsmedelskontroll utför kontroller genom inspektioner och provtagning.

Enskild vattentäkt

Många får sitt dricksvatten från en enskild vattentäkt. Den som har en egen brunn ansvarar själv för vattnets kvalitet. Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd om vattenkvalitet och provtagning för enskilda vattentäkter. Även miljökontoret kan ge information om detta.

Vattnets kvalitet bör provas regelbundet, minst var tredje år. Analysen av vattenprovet bör utföras av ett laboratorium som är ackrediterat för de parametrar som provas.

Upplysningar om laboratorier kan man hitta på gulasidorna eller få av miljökontoret.

Socialstyrelsen har publicerat broschyrer om hur man anlägger och sköter sin brunn.

Att anlägga brunn - råd om hur du går tillväga Pdf, 809.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sköt om din brunn - råd om hur du går tillväga Pdf, 784.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har också bra information om enskilda vattentäkter på sin webbplats.

SGU Sveriges geologiska undersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området. 

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten. 

Länk till SGU inrapporteringsformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunalt dricksvatten

I Borlänge finns två kommunala grundvattentäkter där vattnet tas upp direkt från Badelundaåsen.

Vattnet från kommunens allmänna anläggningar har bra kvalitet. Vid beredningen av vattnet tillsätts inga kemikalier. Borlänge Energi är huvudman för det kommunala dricksvattnet och ansvarar för att kvaliteten uppfyller lagstiftningens krav. Dricksvattnet provas regelbundet och man kontrollerar olika parametrar. Om brister upptäcks åtgärdar man dem. Miljönämnden kontrollerar att kommunens allmänna vattenanläggningar levererar dricksvatten som är hälsosamt och rent. Mer information om kommunalt vatten finns på Borlänge Energis webbplats.

Vad gör jag om mitt vatten blivit förgiftat eller missfärgat?

Har du frågor om eller klagomål på det kommunala dricksvattnet är du välkommen att kontakta miljökontoret eller Borlänge Energi.

Borlänge Energi om dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket om dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.