Borlänge kommuns logotyp

Dricksvatten

Dricksvatten kallas många gånger för vårt viktigaste livsmedel. Vem som ansvarar för att vattnet håller en bra kvalitet beror på var det produceras och hur det distribueras. Här kan du hitta information om vad som gäller i olika fall, och vart du kan vända dig med frågor.

Det dricksvatten som används i eller som livsmedel ska vara av dricksvattenkvalitet. Produktion och distribution av detta ska i flera fall vara registrerat hos miljökontoret.

Problem med dricksvattnet?

Vart du ska vända dig beror på varifrån du får ditt vatten.

Allmänna/Kommunala vattenverk

Har du klagomål eller frågor om dricksvattnet i din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren, som ansvarar för dricksvatteninstallationerna i fastigheten.

Har du frågor om t ex dricksvattenkvalitén i allmänhet eller vattenledningarna utanför fastigheten ska du kontakta Borlänge Energi. Du kan även vända dig till miljöenheten.

Här kan du hitta mer information om vattnet i Borlänge: Borlange Energi - vatten och avlopp. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dricksvatten till medlemmar i vattenledningsförening

Om du misstänker att problemen beror på något annat än installationerna i din bostad eller verksamhet, ska du i första hand kontakta den som ansvarar för dricksvattnet.

Egen brunn

Du som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick.

Mer information:
Egen brunn eller annan liten privat dricksvattenanläggning, hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

borlange-energi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges Geologiska Undersökning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SGU - brunnar och dricksvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna/kommunala vattenverk

I Borlänge finns två kommunala grundvattentäkter där vattnet tas upp direkt från Badelundaåsen. Borlänge Energi ansvarar för 3 allmänna vattenverk, som förser privatpersoner med cirka 16 000 000 liter dricksvatten per dygn. I ansvaret ingår skötsel, drift och underhåll samt regelbunden kontroll av dricksvattnet. Miljöenheten har ansvaret för dricksvattenkontrollen av vattenverken, i enlighet med dricksvattenföreskrifterna.

Vattnet från kommunens allmänna anläggningar har bra kvalitet. Vid beredningen av vattnet tillsätts inga kemikalier. Borlänge Energi är huvudman för det kommunala dricksvattnet och ansvarar för att kvaliteten uppfyller lagstiftningens krav. Dricksvattnet provas regelbundet och man kontrollerar olika parametrar. Om brister upptäcks åtgärdar man dem. Miljöenheten kontrollerar att kommunens allmänna vattenanläggningar levererar dricksvatten som är hälsosamt och rent. Mer information om kommunalt vatten finns på Borlänge Energis webbplats.

Dricksvatten- krav på registrering

Dricksvattenföreskrifterna gäller för de som förser konsumenter med dricksvatten, som är avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel. De gäller

  • om produktionen är minst 10 kubikmeter dricksvatten per dygn,
  • om minst 50 personer förses med dricksvattnet,
  • om dricksvattnet tillhandahålls i en offentlig verksamhet (t. ex. skola, gruppboende, camping, gästhamn eller friluftsanläggning) eller kommersiell verksamhet (t. ex. café eller restaurang) oavsett hur stor dricksvattenproduktionen är.

I samtliga fall ovan behöver verksamheten registreras hos miljöenheten. Här kan du hitta mer information:
Föreskrifter om dricksvatten, hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning

Du ska ha ett provtagningsprogram som redovisar vilka och hur många vattenprover som ska tas och var de ska tas. Programmet ska fastställas av miljönämnden. Nämnden fattar ett beslut som baseras på de uppgifter som du har skickat in.

Skyldighet att informera

Om kvalitetskraven inte uppfylls, eller om vattnet av någon annan anledning kan utgöra en hälsorisk, ska du omedelbart:

  • Utreda orsaken
  • Vidta nödvändiga åtgärder så snart som möjligt
  • Informera konsumenterna och ge dem de råd som är nödvändiga
  • Informera miljökontoret

Små enskilda vattenledningsföreningar och egen brunn

Uppskattningsvis finns cirka 4 000 fastigheter inom Borlänge kommun som får dricksvatten från en liten vattenlednings­förening eller egen brunn. För dessa gäller Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Små vattenledningsföreningar och de med egen brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick. Miljöenhetenkan ge råd och vägledning och har i vissa fall även kontrollansvar.

Mer information

Skötsel av liten dricksvattenanläggning, hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sköt om din brunn- råd om hur du går tillväga Pdf, 784.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Att anlägga en brunn- råd om hur du går tillväga Pdf, 809.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Provtagning

Du som har egen brunn bör utföra analys vart tredje år. Små vattenledningsföreningar bör utföra analys minst en gång per år.

Du beställer själv provtagningsutrustning direkt från ett ackrediterat laboratorium. Analysen görs av laboratoriet som skickar provsvaret direkt hem till dig.

Ackrediterade laboratorier, hos Swedac Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid misstanke om eller vid en märkbar kvalitetsförändring bör en särskild undersökning göras. Resultatet från en undersökning av dricksvattenprov bör bedömas som antingen tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Om ett dricksvattenprov bedöms eller sannolikt kommer att bedömas som otjänligt, bör åtgärder vidtas. Alla berörda användare bör informeras. Merparten av alla hushåll i Borlänge kommun får sitt vatten från vattenverk. Vattenverken ansvarar i sin driftkontroll för att vattnet håller dricksvattenkvalitet och vidtar åtgärder om problem uppstår.

Egen brunn- Kolla dricksvattnet innan du köper huset!

När du planerar att köpa ett hus med egen brunn bör du kontrollera dricksvattenkvaliteten för att inte råka ut för obehagliga överraskningar i efterhand. Kanske säljaren eller mäklaren har analysprotokoll som du kan titta på. Du kan även bekosta en undersökning själv. Läs mer under provtagning.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Registrera gärna din egen brunn i Brunnsarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.