Borlänge kommuns logotyp

Eget avlopp

Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, ge upphov till störande lukt och bidra till igenväxning av sjöar och vattendrag. Avloppsvatten från hushåll måste därför genomgå längre rening än slamavskiljning.

Den här sidan handlar om avloppsanläggningar för rening av spillvatten från hushåll och inte exempelvis oljeavskiljare. 

Information om olika avloppslösningar

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du en bra översikt över olika avloppstekniker med för- och nackdelar. Du kan även höra med olika entreprenörer innan du bestämmer dig och är självklart välkommen att kontakta miljökontoret. Vi ger råd, men får inte agera som konsulter. Vi kan t.ex. inte anvisa en specifik plats för avloppsanläggning utan får endast informera om vad du måste ta hänsyn till när du väljer en plats.

Havs och vattenmyndigheten om små avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här handläggs ett avloppsärende

Om du vill inrätta en ny avloppsanläggning eller åtgärda en befintlig anläggning kan du behöva anmäla eller ansöka om detta. 

Ansökan- anmälan om enskild avloppsanläggning Word, 75.5 kB, öppnas i nytt fönster.(välj Visa i menyraden och därefter Redigera för att fylla i dokumentet)

Information om enskilda avlopp Pdf, 514.7 kB.

Anmälan om förlängt slamtömningsintervall eller uppehåll av slamtömning Pdf, 459.7 kB.

Ansökan - eget omhändertagande av toalettavfall och slam Pdf, 501.1 kB.

Eget omhändertagande av toalett-avfall och slam Pdf, 659.5 kB.

Användning av avloppsslam på jordbruksmark Pdf, 68.4 kB.

Ansökan

För nedanstående åtgärder ska du söka tillstånd:

  • Inrätta en ny avloppsanläggning dit vattentoalett ska anslutas.
  • Att byta från en avloppslösning till en annan (t.ex. infiltration till minireningsverk eller sluten tank)
  • Att ändra plats på en infiltration eller markbädd.
  • Ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning.

När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver miljökontoret vanligtvis titta på en provgrop. Mer information hittar du i stycket ”Provgrop och besök på plats” nedan. 

Efter att miljönämnden fått in den information som behövs fattas ett beslut. Du får inte börja gräva ned avloppsanläggningen innan du har fått ett beslut från miljönämnden. Det är viktigt att läsa igenom beslutet och dess villkor, så att anläggningen görs enligt de krav som ställs.

Anmälan

Du behöver anmäla följande åtgärder innan start:

  • Att inrätta en avloppsanläggning dit bad-, disk- och/eller tvättvatten ska renas.
  • Att installera en förmultningstoalett, förbränningstoalett eller dylikt.

Observera att miljönämnden ofta beslutar om försiktighetsåtgärder som ska följas när avloppsanläggningen inrättas. Du bör därför vänta med att sätta igång tills du får klartecken eller ett beslut från miljönämnden.

Provgrop och besök på plats

I många fall behöver miljökontoret titta på en provgrop för att se om risk finns för att grundvatten förorenas av avloppsanläggningen. En provgrop behövs:

  • Vid infiltration och markbädd
  • När minireningsverk behöver ytterligare rening och man väljer infiltration eller markbädd till detta. Ytterligare rening kan till exempel krävas om utsläppspunkten ligger på en plats som är åtkomlig för människor och djur och reningsverket inte klarar av att rena avloppsvattnet så att det uppnår badvattenkvalitet.

Provgropen ska vara minst 2 meter djup såvida du inte stöter på berg eller grundvatten innan. Gräv provgropen där infiltrationen eller markbädden är tänkt att placeras.

Miljökontoret åker ut och tittar på gropen tidigast 2 arbetsdagar efter att den är grävd, så att grundvattnet hinner stabilisera sig. Om du inte vill lämna provgropen öppen alltför länge är det bra att kontakta miljökontoret så snart ni vet att den ska grävas. Vill ni vara med vid besöket så försöker vi hitta en tid som passar.

Hur stor ska infiltrationen vara?

För att avgöra hur stor en infiltration ska vara behöver du ha kunskap om markens genomsläpplighet. Detta gör du vanligtvis genom att beställa en siktanalys eller ett perkolationstest.

Var ska avloppet ligga?

Det finns olika avstånd att ta hänsyn till när du ska bestämma avloppsanläggningens placering. Ett av det viktigaste är avståndet till omkringliggande dricksvattentäkter.
Bra information kring vad du ska tänka på vad gäller placering finns på avloppsguiden.se. På sidans övre högra hörn finns en sökfunktion. Skriv in ”var ska avloppet ligga” så kommer du till en sida som berättar om avstånd och markförhållanden att ta hänsyn till.

Handläggningstid

Ju mer komplett en ansökan/anmälan är, desto snabbare kan vi handlägga den. Det är därför viktigt att fylla i blanketten ordentligt och ta med de handlingar som ska bifogas. När vi väl har fått in de handlingar och eventuella kompletteringar som krävs bör ett beslut vara klart inom 6 veckor.

Miljösanktionsavgift

Inrättas en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan ska en miljösanktionsavgift på 3000 eller 5000 kr betalas. Avgiften är en administrativ sanktionsavgift och tillfaller staten. Miljönämnden behöver dessutom avgöra om avloppet uppfyller miljökraven och kommer hantera och debitera det nedgrävda avloppet som en vanlig ansökan. Eventuella brister i det inrättade avloppet kan i värsta fall leda till att avloppet måste grävas om.