Borlänge kommuns logotyp

Eget avlopp

Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar, ge upphov till störande lukt och bidra till igenväxning av sjöar och vattendrag. Avloppsvatten från hushåll måste därför genomgå längre rening än slamavskiljning.

Du ska söka tillstånd hos miljökontoret när du inrättar en avloppsanläggning med vattentoalett eller ansluter en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning. Om avloppsanläggning enbart är för BDT-avlopp (bad-, disk- och tvättavlopp) räcker det med att du skickar in en anmälan. Vill du ändra din anläggning ska detta också anmälas till miljökontoret. Mer information och blankett hittar du längre ner på sidan.

När du ansöker om tillstånd eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat och är till för att täcka kommunens kostnad för den handläggning av ditt ärende.

Information om olika avloppslösningar

På Avloppsguiden får du en bra översikt över olika avloppstekniker med för- och nackdelar. Du kan även höra med olika entreprenörer innan du bestämmer dig och är självklart välkommen att kontakta miljökontoret. Vi ger råd, men får inte agera som konsulter. Vi kan t.ex. inte anvisa en specifik plats för avloppsanläggning utan får endast informera om vad du måste ta hänsyn till när du väljer en plats.

Här kan du titta på två filmer till dig som fastighetsägare när du ska skaffa ett nytt enskilt avlopp.

8 steg till nytt avlopp | VA-guiden (vaguiden.se) Länk till annan webbplats.

Film: Nytt avlopp? Hitta stöd och hjälp via avloppsguiden.se | VA-guiden (vaguiden.se) Länk till annan webbplats.

Har du en infiltration eller markbädd kan du titta på denna film om du vill lära dig mer om hur du kontrollerar din egen avloppsanläggning:
Film: Så kontrollerar du din infiltration eller markbädd | VA-guiden (vaguiden.se) Länk till annan webbplats.

I denna broschyr kan du läsa mer om hur du väljer vilken slags avloppsteknik som kan vara lämplig på din fastighet:
broschyr-kcsa-teknikval-enskilda-avlopp.pdf (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Går du och dina grannar i tankar om en gemensam avloppsanläggning, läs denna folder: FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org) Länk till annan webbplats.

Avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Havs och vattenmyndigheten om små avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för enskilda avlopp i Borlänge kommun

I Borlänge kommun finns det områden utpekade som har hög skyddsnivå se tabell i Riktlinjer för enskilda avlopp i Borlänge kommun sid 8 och 9.
Generellt gäller även att vid strandnära tomter upp till 50 meter från strandkant bedöms anläggningen ha en hög skyddsnivå för miljöskydd och hälsoskydd och ansökta anläggningar ska anpassas därefter.
Vid älvens strandkant gäller generellt normal skyddsnivå men finns det en badplats i nära anslutning är det hög skyddsnivå för hälsoskydd.
Avrinningsområden från hårt näringsbelastade sjöar kan i enskilda fall bedömas som hög skyddsnivå för miljöskydd längre från strandkant än 50 meter, detta bedöms utifrån det enskilda fallet och förutsättningar på platsen.

Borlänge kommun har Riktlinjer för enskilda avlopp Pdf, 980.8 kB.

Så här handläggs ett avloppsärende

Om du vill inrätta en ny avloppsanläggning eller åtgärda en befintlig anläggning kan du behöva anmäla eller ansöka om detta.

Ansökan

För nedanstående åtgärder ska du söka tillstånd:

  • Inrätta en ny avloppsanläggning dit vattentoalett ska anslutas.
  • Att byta från en avloppslösning till en annan (t.ex. infiltration till minireningsverk eller sluten tank)
  • Att ändra plats på en infiltration eller markbädd.
  • Ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanläggning.

Anmälan

Du behöver anmäla följande åtgärder innan start:

  • Att inrätta en avloppsanläggning dit bad-, disk- och tvättvatten ska renas.
  • Att installera en förmultningstoalett där du själv ska kompostera restprodukterna.

Handläggningen

Se till att fylla i all information som anmälan eller ansökan kräver för att miljökontoret ska kunna göra en bedömning om avloppsanläggningen. Är den tillräckligt ifylld tar handläggningen kortare tid och sökanden behöver inte komma in med kompletteringar.

Miljökontoret granskar all inkommen information och åker ibland ut på besök på platsen. Ibland behöver sökanden gräva en provgrop nära anläggningsplatsen. Mer information hittar du i stycket ”Provgrop och besök på plats” nedan.

När miljökontoret fått in den information som behövs fattas ett beslut. Du får inte börja gräva ned avloppsanläggningen innan du har fått ett beslut från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det är viktigt att läsa igenom beslutet och dess villkor, så att anläggningen görs enligt de krav som ställs.

Blanketter

Ansökan - anmälan om enskilt avlopp Pdf, 569.6 kB.
(välj Visa i menyraden och därefter Redigera för att fylla i dokumentet)

Andra blanketter gällande enskilda avlopp

Anmälan om förlängt samtömningsintervall eller uppehåll av slamtömning Pdf, 564.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan - eget omhändertande av toalettavfall och slam Pdf, 554.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontrollrapport att fylla i vid färdigställandet av eget avlopp Pdf, 538.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsbroschyr om eget omhändertagande av toalettavfall och slam Pdf, 539 kB, öppnas i nytt fönster.

Information från Jordbruksverket om användning av avloppsslam på jordbruksmark Pdf, 112.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Provgrop och besök på plats

I många fall behöver miljökontoret titta på en provgrop för att se om risk finns för att grundvatten förorenas av avloppsanläggningen. En provgrop behövs:

  • Vid infiltration och markbädd
  • När minireningsverk behöver ytterligare rening och man väljer infiltration eller markbädd till detta. Ytterligare rening kan till exempel krävas om utsläppspunkten ligger på en plats som är åtkomlig för människor och djur och reningsverket inte klarar av att rena avloppsvattnet så att det uppnår badvattenkvalitet.

Provgropen ska vara minst 2 meter djup såvida du inte stöter på berg eller grundvatten innan. Gräv provgropen där infiltrationen eller markbädden är tänkt att placeras.

Miljökontoret åker ut och tittar på gropen tidigast 2 arbetsdagar efter att den är grävd, så att grundvattnet hinner stabilisera sig. Om du inte vill lämna provgropen öppen alltför länge är det bra att kontakta miljökontoret så snart ni vet att den ska grävas. Vill ni vara med vid besöket så försöker vi hitta en tid som passar.

Hur stor ska infiltrationen vara?

För att avgöra hur stor en infiltration ska vara behöver du ha kunskap om markens genomsläpplighet. Detta gör du vanligtvis genom att beställa en siktanalys eller ett perkolationstest. Kontakta en entreprenör om du behöver hjälp med detta.

Var ska avloppet ligga?

Det finns olika avstånd att ta hänsyn till när du ska bestämma avloppsanläggningens placering. Ett av det viktigaste är avståndet till omkringliggande dricksvattentäkter men Borlänge kommun har även beslutat om områden för hög skyddsnivå, om detta kan du läsa i ”Riktlinjer för enskilda avlopp i Borlänge kommun”.
Bra information kring vad du ska tänka på vad gäller placering finns även på avloppsguiden.se. På sidans övre högra hörn finns en sökfunktion. Skriv in ”var ska avloppet ligga” så kommer du till en sida som berättar om avstånd och markförhållanden att ta hänsyn till.

Handläggningstid

Ju mer komplett en ansökan/anmälan är, desto snabbare kan vi handlägga den. Det är därför viktigt att fylla i blanketten ordentligt och ta med de handlingar som ska bifogas. När vi väl har fått in de handlingar och eventuella kompletteringar som krävs bör ett beslut vara klart inom 6 veckor.

Miljösanktionsavgift

Inrättas en avloppsanläggning utan tillstånd eller anmälan ska en miljösanktionsavgift på 3000 eller 5000 kr betalas. Avgiften är en administrativ sanktionsavgift och tillfaller staten. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden behöver dessutom avgöra om avloppet uppfyller miljökraven och kommer hantera och debitera det nedgrävda avloppet som en vanlig ansökan. Eventuella brister i det inrättade avloppet kan i värsta fall leda till att avloppet måste grävas om.