Borlänge kommuns logotyp

VA-plan

För att uppnå en långsiktigt hållbar vatten- och avloppshantering har Borlänge kommunen tagit fram en vatten- och avloppsplan (VA-plan). VA-planen antogs av kommunfullmäktige i maj 2020.

VA-planen består av bakgrundsbeskrivning, policy och handlingsplan. I handlingsplanen ingår bland annat en utbygg­nadsplan som anger vilka områden som ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Utbyggnads­planen finns även i ett separat dokument.