Borlänge kommun

Vattenskyddsområde Lennheden

Skyddsföreskrifterna för Lennhedens vattenskyddsområde syftar till att skydda det dricksvatten som försörjer större delar av Borlänge och Falun.

Vattenskyddsområdet är indelat i fyra zoner, primär zon, sekundär skyddszon A, sekundär skyddszon B samt tertiär zon.

Sök tillstånd

Det finns flera åtgärder inom vattenskyddsområdet som kräver tillstånd, bland annat schaktning, lagring av petroleumprodukter samt djurhållning. Tabellen längre ner sammanfattar vilka åtgärder som kräver tillstånd. Kom ihåg att ansöka om tillstånd i god tid. Du behöver tillstånd från oss innan du får påbörja åtgärden.

E-tjänster för ansökan om tillstånd

Ansökan om markarbeten/schaktning inom Lennhedens vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketter för ansökan om tillstånd

Ansökan om vattenbrunn inom Lennhedens vattenskyddsområde Pdf, 133.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om djurhållning och hantering av växtnäringsämnen inom Lennhedens vattenskyddsområde Pdf, 129.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om hantering av petroleumprodukter och andra skadliga ämnen inom Lennhedens vattenskyddsområde Pdf, 129 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om hantering av vägsalt och dammbindningsmedel inom Lennhedens vattenskyddsområde Pdf, 124.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om markarbeten och schaktning inom Lennhedens vattenskyddsområde Pdf, 134.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om hantering av växtskyddsmedel och biocider inom Lennhedens vattenskyddsområde Pdf, 135.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om upplag av timmer mm. inom Lennhedens vattenskyddsområde Pdf, 124.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Skyddsföreskrifter Lennhedens vattenskyddsområde

Kartbilagan i skyddsföreskrifterna är borttagen för publik visning på hemsidan. Kontakta miljökontoret om du behöver veta inom vilken skyddszon en viss fastighet ligger eller om du behöver en karta över området.

Skyddsföreskrifter Lennhedens vattenskyddsområde Pdf, 43 kB, öppnas i nytt fönster.

Åtgärder som är förbjudna, kräver tillstånd eller anmälan

Tabellen nedan sammanfattar vilka åtgärder eller verksamheter i vattenskyddsområdet som enligt föreskrifterna är förbjudna, kräver tillstånd eller anmälan.

Observera att det är förbjudet att gräva ned/begrava döda djur inom vattenskyddsområdet. Döda djur klassas som ett avfall och enligt vattenskyddsföreskrifterna är det förbjudet att gräva ner avfall i vattenskyddsområdet. Förbudet gäller i hela vattenskyddsområdet.

Observera att annan lagstiftning utöver vattenskyddsföreskrifterna också har krav på tillstånd och anmälan, även om åtgärden inte omfattas av krav eller förbud enligt vattenskyddsföreskrifterna. Detta gäller bland annat för installation av cistern, hantering av avloppsslam, hantering av avfall och förorenade massor, täkter och enskilda avloppsanläggningar.  

Har du frågor om är du välkommen att kontakta miljökontoret via e-post på miljokontoret@borlange.se eller via servicecenter på telefon 0243-740 00.


Åtgärder som är förbjudna, kräver tillstånd eller anmälan

Åtgärd, verksamhet eller   anläggning

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon (A&B)

Tertiär skyddszon

2§ Petroleumprodukter och andra för grund- eller ytvatten skadliga   ämnen

Hantering av petroleumprodukter och andra för grund- eller ytvattnet   skadliga ämnen

Förbjudet

Tillstånd


Cistern med petroleumprodukter för uppvärmning

Tillstånd

Tillstånd


3 § Tvätt av fordon

Tvätt av motorfordon, maskiner och båtar med utsläpp till dagvatten,   infiltrationsanläggning eller mark. Undantag från förbudet är tvätt utan   rengöringsmedel

Förbjudet4 § Kemiska växtskyddsmedel och/eller biocidprodukter

Hantering och lagring av kemiska växtskyddsmedel och eller   biocidprodukter. Undantag från förbud och tillstånd för husbehov inomhus

Förbjudet

Tillstånd

Tillstånd

5 § Växtnäringsämnen och ensilage

Hantering och lagring av avloppsslam som växtnäring

Förbjudet

Förbjudet


Yrkesmässig hantering och lagring av stallgödsel och handelsgödsel

Tillstånd

Tillstånd


Lagring av ensilage. Undantag från tillstånd är lagring av ensilage   inplastad i balar

Tillstånd

Tillstånd


6 § Djurhållning och bete

Djurhållning och bete av fler än två djurenheter inom en fastighet

Tillstånd

Anmälan


8 § Avfall och förorenade massor

Nedgrävning av avfall

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet

Upplag för förvaring av förorenade ämnen, farligt avfall, förorenade   massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet

Utfyllnad med förorenade massor

Förbjudet

Förbjudet

Förbjudet

9 § Materialtäkter och markarbeten

Husbehovstäkt

Tillstånd från länsstyrelsen

Tillstånd från länsstyrelsen

Tillstånd från länsstyrelsen

Övrig materialtäktsverksamhet

Förbjudet

Förbjudet

Tillstånd från länsstyrelsen

Schaktning, sprängning, pålning, spontning, borrning och andra   underjordsarbeten. Undantag från tillståndskrav gäller för schaktningsarbeten   till djup av max 1 meter samt schaktning vid akuta åtgärder för att förhindra   att skadliga ämnen når underliggande marksikt

Tillstånd

Tillstånd


7 § Avloppsanläggningar


Primär skyddszon + sekundär   skyddszon A

Sekundär skyddszon B


Nyanläggning av enskild avloppsanläggning för spillvatten

Förbjudet

Tillstånd


Ändring av befintlig enskild anläggning för spillvatten

Tillstånd

Tillstånd


Latrinkompostering

Förbjudet

Förbjudet