Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort, antagande

Park och natur

Borlänge ska vara en grön stad med parker och naturområden av hög kvalitet. En stark grön- och blå struktur är viktig för att skapa en hållbar och attraktiv stad. Naturområden och parker ska hålla god kvalitet och vara tillgängliga för Borlängeborna. De tjänster som naturen producerar i form av bland annat luft- och vattenrening, klimatreglering, pollinering och kulturella värden ska tas tillvara och utvecklas i staden.

Borlänge har en stark tradition i arbetet med att bevara och utveckla stadens grönområden. Här finns sju naturreservat i tätorten bland annat Frostbrunnsdalen och Älvravinerna, ett stort utbud av parker som Vattenparken och Sportfältet, motionsområden som Mellsta och Bergebo, samt flera vandringsleder, vattendrag och våtmarker. Dessa områden är ett resultat av ett långsiktigt arbete inom samhällsplanering och förvaltning.

Parker, naturområden, vattendrag och gröna stråk är viktiga av flera anledningar:

 • I parker och naturområden kan vi leka, promenera, vila och uppleva olika årstider. Det är lätt att träffas och knyta nya kontakter på lekplatsen och i parken. Det är bra för hälsan att vi rör på oss och är utomhus.
 • När det finns flera olika sorters naturmiljöer, parker och trädgårdar kan många växter och djurarter leva och utvecklas. Gröna stråk som binder samman olika park- och naturområden hjälper arterna att överleva och sprida sig. Det bidrar till en hög biologisk mångfald.
 • Träd och buskar ger skugga, ökar fuktigheten i luften och ger ett behagligare klimat. De hjälper också till att rena luften och minska buller. Grönytor, våtmarker, och öppna vattenytor renar regn- och smältvatten. De jämnar ut flödet från häftiga regn och minskar risken för översvämningar.
 • En stad med fina utemiljöer är attraktiv, och lockar nya invånare till Borlänge. Vackra parker och spännande rekreationsområden blir mötesplatser för borlängeborna, men också för besökare och turister.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är ett annat ord för allt det vi människor får från naturen eller ekosystemen. Tjänsterna kan vara direkta som t.ex. mat, syre och vatten eller indirekta som välbefinnande av att vistas i naturen, vattenrening och luftrening. Tjänsterna delas upp i fyra olika kategorier:

 • Försörjande tjänster – de levererar produkter som människor får från ekosystemen t.ex. mat, syre, trämaterial.
 • Reglerande tjänster – den nytta som människan drar av ekosystemens egna regleringsprocesser t.ex. rening av luft och vatten, bullerdämpning och klimatreglering.
 • Kulturella tjänster – de tjänster som bidrar till vår hälsa och vårt välbefinnande genom t.ex. fysiska aktiviteter, sinnliga upplevelser, inspiration och sociala mötesplatser.
 • Stödjande tjänster – tjänster nödvändiga för att andra ekosystemtjänster ska fungera t.ex. biologisk mångfald och jordbildning.

Inom ramen för arbetet med den fördjupade översiktsplanen har en kartläggning för ett urval av ekosystemtjänsterna inom området för planen genomförts. I princip alla allmänt tillgängliga blå och gröna områden, exempelvis parker, grön- och vattenområden, har ingått i arbetet. Kartläggningen grundar sig på en workshopserie av Ekologigruppen samt andra kända data till exempel kommunens planeringsunderlag för natur och Grönplan 2002. Kartläggningen är gjord på en översiktlig nivå och är inte fullständig. Det innebär att ytterligare undersökningar kan vara nödvändiga inför exploateringar. För kartmaterialet som presenteras innebär det följande:

De kulturella ekosystemtjänsterna utanför de utpekade områdena är idag delvis dåligt kända. Stråk och målpunkter behöver undersökas yterliggare inom flera delar av planområdet, bland annat på Tunaslätten och Tjärnaberget. Dessutom är mindre parker och skogspartier i tätorten behandlade på ett övergripande sätt.  Detta betyder inte att de saknar betydelse. I utvecklingen av en mer hållbar stad är vardagsnära grönområdens sociala betydelse en viktig del att beakta.

All vegetationsklädd mark har en bidragande effekt till de Stödjande tjänsterna. I kartan visas enbart biologiska värdekärnor vilka bedöms ha störst betydelse för den biologiska mångfalden.

All den vegetationsklädda marken bidrar även till de Reglerande tjänsterna genom att ta emot och buffra vatten. Kartan redovisar de områden och marktyper som har störst betydelse för vattenreglering vilket är våtmarker, lågpunkter, genomsläppliga jordarter samt sjöar och vattendrag.

Med hjälp av ekosystemtjänsterna kan vi lättare diskutera om det till exempel är lämpligt att bygga på ett område som är park eller naturmark.

 • I första hand ska man undvika åtgärder som kan påverka ekosystemtjänsterna negativt.
 • I andra hand ska man se till att påverkan blir så liten som möjligt.
 • Om det inte går ska man göra åtgärder så att ekosystemtjänsten kan fungera på en annan plats i närheten eller längre bort.

En metod för hur kommunen ska värdera påverkan på ekosystemtjänster, och hur de ska kunna ersättas om man måste använda marken till något annat, ska tas fram.

Läs mer om ekosystemtjänster i rapporten, Ekosystemtjänster i BorlängePDF (öppnas i separat fönster)

Senast uppdaterad: 09 mars 2020

0243 - 740 00

Telefontid: 8.00-16.30 måndag-fredag

Besök: Stadshuset, Röda vägen 50

8.00-16.00 måndag-fredag

E-post: kommun@borlange.se

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om cookies här