Fördjupad översiktsplan Borlänge - antagande - Borlänge kommun

Fördjupad översiktsplan Borlänge .antagande

Borlänge växer

Om 10 år är vi 47 000 Borlängebor som bor i tätorten, det är 3 000 fler än idag. Om 20 år är vi 50 000 stadsbor - lika många som i hela kommunen idag. Hur ska vi planera för att Borlänge ska bli en ännu trevligare stad att leva i?

Borlänge är tillsammans med Falun Dalarnas regionala centrum. Tillsammans planerar vi för att få nya invånare och nya arbetsplatser till FalunBorlänge. Nu har vi tagit fram fördjupade översiktsplaner för tätorterna. I en fördjupad översiktsplan visar man hur kommunen vill att olika markområden och vattenområden ska användas på lång sikt. Var vill vi att bostäder, arbetsplatser, parker och vägar ska finnas om 20 år?

Det här vill vi i Borlänge

- Bygga fler bostäder

- Göra det enklare att gå, cykla och åka buss

- Bevara och utveckla parker, naturområden och gröna stråk

- Göra det lättare för människor att mötas

Läs mer

Mötesplatser

Egentligen kan vi mötas överallt. Med ett öppet sinne och nyfikenhet på varandra får vi nya kontakter var som helst. Hur mycket pengar vi tjänar, vad vi jobbar med, vilken hudfärg vi har spelar ingen roll – vi är alla Borlängebor, och tillsammans blir vi Borlänge. Ett Borlänge som är öppet och välkomnande och där alla känner sig behövda och respekterade. Ett Borlänge med framtidstro och skaparkraft!

Bo och arbeta

Borlänge växer och inom 20 år förespås vi vara 6000 fler Borlängebor inom tätorten. Det kommer medföra förändringar på flera sätt. För den fördjupade översiktsplanen har det därför varit viktigt att utreda: Var finns det mark att bygga på? Hur ska vi ta hand om och utveckla den bebyggelse som redan finns? Vad är viktigt att tänka på när vi bygger nytt, så att både nya och gamla Borlängebor oavsett kön trivs och mår bra? Hur ska staden hänga ihop och utvecklas för att Borlänge ska vara trevligt och hållbart?

Park och natur

Borlänge ska vara en grön stad med parker och naturområden av hög kvalitet. En stark grön- och blå struktur är viktig för att skapa en hållbar och attraktiv stad. Naturområden och parker ska hålla god kvalitet och vara tillgängliga för Borlängeborna. De tjänster som naturen producerar i form av bland annat luft- och vattenrening, klimatreglering, pollinering och kulturella värden ska tas tillvara och utvecklas i staden.

Gå, cykla och åka buss

Det ska bli lättare att gå, cykla och åka buss. Bilar tar mycket plats och vi behöver använda en del av gatumarken och parkeringsplatserna för bilar till att bygga bostäder och arbetsplatser, särskilt i centrala Borlänge. Vi ska stimulera till och möjliggöra nyttjandet av nya tekniska lösningar och hållbara drivmedel.

Hänsyn

Här redovisar vi olika värden och risker som kommunen behöver ta hänsyn till i planeringen.

Konsekvenser

4000 nya bostäder och en satsning på cykel- och kollektivtrafik och grönstruktur innebär förändringar i hur marken används. Vilka blir konsekvenserna av de förändringar som föreslås? Leder de till ett samhälle som är mer hållbart om 20 år?

Förord

Borlänge växer, inte bara genom att vi blir fler Borlängebor, bygger fler bostäder, skapar fler arbetstillfällen och stärker infrastrukturen. Med den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätort vill vi även stärka möjligheterna för Borlängeborna att mötas, utbyta erfarenheter, vistas i naturen, leva mer hållbart samt tillsammans realisera drömmar och idéer. Genom lyhördhet, framförhållning och bra processer vill vi bli Sveriges byggvänligaste kommun.

Under arbetet har många engagerat sig och visat intresse för utvecklingen av Borlänge tätort. Vi hoppas och uppmanar alla Borlängebor att fortsatt engagera sig för att tillsammans kunna skapa ett ännu trevligare Borlänge.

 

Jan Bohman 

Kommunstyrelsens ordförande

Om planen

I avsnittet Om planen kan du läsa mer om den fördjupade översiktsplanen och hur den kan användas.

Om planen