Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Bo och arbeta

Borlänge växer och inom 20 år förespås vi vara 6000 fler Borlängebor inom tätorten. Det kommer medföra förändringar på flera sätt. För den fördjupade översiktsplanen har det därför varit viktigt att utreda: Var finns det mark att bygga på? Hur ska vi ta hand om och utveckla den bebyggelse som redan finns? Vad är viktigt att tänka på när vi bygger nytt, så att både nya och gamla Borlängebor oavsett kön trivs och mår bra? Hur ska staden hänga ihop och utvecklas för att Borlänge ska vara trevligt och hållbart?

I Borlänge vill vi att alla ska kunna leva ett gott liv med god hälsa, på jämlika och jämställda grunder utan orättvisa skillnader. För att nå dit tror vi det är viktigt med ett samhälle där människor känner tillit och förtroende till varandra. Genom att skapa ett samhälle med hög tolerans, där alla ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen, tror vi att Borlänge kan bli en anpassningsbar och förändringsbenägen stad som tål påfrestningar och utmaningar.

När Borlänge växer tycker vi därför det är viktigt att:

  • Blanda
  • Bygga vackert
  • Bygga klimatsmart
  • Bygga med grönska

Blanda

En blandning av bostäder, kontor, arbetslokaler, butiker, restauranger och kaféer gör att det finns människor i stadsdelen dygnet runt. Det gör att stadsmiljön upplevs tryggare och mer upplevelserik, och gör det lättare att träffa nya och gamla vänner och obekanta.

Det är också viktigt att det finns olika sorters bostäder inom samma bostadsområde. Villor, radhus, och flerfamiljshus. Hus och lägenheter som man kan hyra eller äga. Då kan människor oavsett kön, ålder, behov och olika inkomst bo i samma område.

Bygg vackert

Nya bostäder ska vara vackra att se på och att bo i. Att satsa på kvalitet i byggmaterial och utformning är viktigt. Olika stora byggnader och hushöjder som varierar bidrar till en attraktiv stadsmiljö. Att tänka nytt om hur hus kan se ut kan bidra till spännande boendemiljöer. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till äldre byggnader och platser i staden.

Bygg klimatsmart

Det är viktigt att bygga hus som använder energi på ett effektivt sätt till uppvärmning och kylning. Att placera byggnader så att de kan ta vara på solenergi och inte utsätts för kalla vindar är ett sätt att minska energibehovet. Att i byggskedet använda kvalitativa och energieffektiva material ur ett livscykelperspektiv är också viktigt. 

Trä är ett klimatsmart byggnadsmaterial som bör användas mer i flerbostadshus och andra större byggnader. På uppdrag från politiken håller en träbyggnadsstrategi på att tas fram. Regnvatten från tak och vägar ska tas om hand så att det inte finns risk för översvämningar.

Bygg med grönska

Träd, buskar och blommor behövs för att vi ska trivas, i bostadsområdet och i andra delar av staden. Grönska ger skugga och svalka varma dagar och minskar luftföroreningar och buller. Gräsmattor och ängsmarker kan ta hand om regnvatten, så att vi slipper översvämningar. Gröna stråk gör det lätt och trevligt att nå ut i naturen.

Borlänge förändras

Att bygga 4 000 nya bostäder och 20 förskolor och skolor kommer att innebära förändringar i hur markområden används idag. I första hand ska vi bygga på mark som redan är bebyggd eller används till exempel som parkeringsplatser. Att bygga fler våningar på befintliga hus är också en möjlighet. Vi ska undvika att bygga i parker och på naturmark, men i vissa fall kan det bli nödvändigt om det bedöms som bästa lösning efter att alternativa möjligheter utretts.

Läs mer under rubriken konsekvenser