Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Bostäder

De närmaste 20 åren behöver vi bygga mer än 4 000 bostäder i Borlänge tätort.

Idag finns det cirka 22 000 bostäder i tätorten, varav cirka 13 500 utgörs av lägenheter i flerbostadshus och cirka 8 500 är radhus, kedjehus eller villor. Utöver att bygga nya bostäder och bostadsområden måste vi också ta tillvara och utveckla redan befintliga områden för att fortsatt vara en attraktiv stad att bo och leva i.

Nya bostäder ska i första hand byggas på mark som är bebyggd idag, men som inte är park- eller naturmark. Eftersom många parkeringsplatser i centrala Borlänge inte nyttjas fullt ut kan viss mark som idag används till parkering istället användas till nya bostäder eller ytor för människor att mötas. Markparkering ska i möjligaste mån undvikas, för att frigöra mark för andra ändamål. Nya parkeringar bör placeras under jord eller i parkeringshus. Läs mer under rubriken Gå, cykla, åka buss/Parkering Öppnas i nytt fönster.,(öppnas i nytt fönster).

Nya bostäder kan också skapas genom att bygga om kontorshus eller andra byggnader, eller genom att bygga på befintliga hus med fler våningar. Men det är viktigt att inte ändra en användning som gör att det finns en blandning av bostäder och andra verksamheter.

Det ska finnas trygga utemiljöer för lek och rekreation i närområdet. Tillgång till park, natur och rekreationsområden inom rimliga avstånd är också viktigt. Inom planområdet finns inte mindre än 7 naturreservat. Läs mer under park och natur. 

Var finns lämpliga områden för nya bostäder?

Enligt våra bedömningar förväntas nya bostäder tillkomma inom hela tätorten. Sett till de skilda förutsättningar som råder kommer dock fördelningen av antalet nya bostäder se olika ut.

De södra och norra stadsdelarna består till stor del av villaområden, och här är det svårt att hitta mark för nya bostäder, förutom enstaka villatomter. Söderut finns värdefull jordbruksmark som inte bör bebyggas. Hönsarvsberget, Bysjö-Mellstaområdet och Tjärnaberget är viktiga rekreationsområden som bör lämnas obebyggda. I Sör Amsberg finns viktiga kulturmiljövärden som gör att mer bebyggelse är olämplig. De bästa möjligheterna för ny bebyggelse av större omfattning finns således i centrala Borlänge samt i de västra och östra stadsdelarna.

I första hand ska nya bostäder byggas i centrala Borlänge, inom det område som ligger ungefär 1 km från resecentrum. De flesta bostäderna föreslås i Centrum, men även i Hagalund, Framtidsdalen och Östermalm. Med fler bostäder i centrala Borlänge blir det lättare för fler att åka buss och tåg till jobb och skola. Det blir också fler människor som rör sig i centrala Borlänge, med fler möjligheter att mötas och ett ökat underlag för offentlig och kommersiell service.

På bilden visas föreslagen utbyggnadsriktning och en grov uppskattning av hur många nya bostäder som kan tillkomma i de olika stadsdelarna.

I andra hand ska redan bebyggda, stadsdelar kompletteras med nya bostäder och kopplas samman med andra närliggande stadsdelar. På så sätt kan vi använda de gator och ledningar som redan finns. Då kan vi också bygga så att det blir olika sorters bostäder i varje stadsdel - villor, radhus, hyreslägenheter och lägenheter med bostadsrätt i en bra blandning. Skräddarbacken, Jakobsgårdarna och Tjärna Ängar är stadsdelar där det finns goda möjligheter att bygga många bostäder.

I tredje hand ska nya stadsdelar byggas i riktning mot Falun. Vi föreslår en ny stadsdel öster om Barkargärdet, som blir en fortsättning på bebyggelsen i Domnarvet-Bergeby. Här ska också finnas en blandning av villor, radhus, hyreslägenheter och lägenheter med bostadsrätt. Det ska finnas förskola, skola och annan service, i den nya stadsdelen eller i Domnarvet.

Äldrebostäder och bostäder med service

Vi behöver även bygga bostäder för när vi blir äldre – särskilda boenden för äldre. Kommunens boendeplan för äldre säger att det behövs 7 nya äldreboenden till 2033. Det behövs ett nytt vård- och omsorgsboende var i norra, södra, östra, västra och centrala Borlänge, och dessutom ett demensboende i östra respektive västra Borlänge. Ett äldreboende behöver mycket plats, och det är således viktigt att spara de markområden som kan bli bra tomter för äldreboenden i framtiden.

Läs mer i Boendeplan för äldre, Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. öppnas i nytt fönster.

Gruppbostäder och servicebostäder är bostäder med särskild service för de som behöver extra stöd utan att vara gamla. De kan ligga i ett eget hus med lägenheter eller i en del av ett hyreshus. Lägen för nya gruppbostäder och servicebostäder visas inte särskilt i planen utan dessa ingår i nya bostadsområden.

Läs mer i Boendeplan - Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster., öppnas i nytt fönster. 

Samlokaliseringsmöjligheter ska beaktas vid planering av såväl nya äldrebostäder som bostäder med särskild service för att hitta synergieffekter i de kommunala verksamheterna. 

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjning är kommunen skyldig att planera för bostadsförsörjningen.  I kommunens gällande boendeutvecklingsprogram redovisas de bostäder som är planerade att byggas fram till år 2018.

Läs mer i Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018, Pdf, 9.4 MB, öppnas i nytt fönster. öppnas i nytt fönster.

Utredningsområden för bostäder

Platser lämpliga för nya bostäder, påbyggnad av befintliga byggnader, ändrad användning eller andra åtgärder för att skapa fler bostäder är en komplex fråga. Vi har valt att peka ut sju utredningsområden för bostäder. Områdena har olika förutsättningar och syften för Borlänges utveckling som stad. Utredningarna ska dels titta på att koppla samman staden och stärka centrum, men även se över möjligheterna att bygga en helt ny stadsdel i riktning mot Falun. Arbetet ska således se över möjligheter till etablering av ny bebyggelse, men även komplettering eller förändrad användning av redan befintlig.  

Inom planområdet för den fördjupade översiktsplanen pågår redan arbete med planer för nya bostäder på olika platser. För att överskådligt ge en förståelse av pågående planarbete i förhållande till utpekade utredningsområden presenteras även dessa i kartan nedan.

På kartan visas utredningsområden för bostäder och utpekade planarbeten. Lämpliga platser för nya äldreboenden visas också. Gruppbostäder och servicebostäder visas inte särskilt utan ingår i nya bostadsområden.

Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktningar

  • Beredskap för att bygga 4 000 ny bostäder de närmaste 20 åren ska finnas.
  • Nya bostäder ska prioriteras i den utpekade utbyggnadsriktningen mot Falun.
  • I den planerade bebyggelsen ska det finnas en blandning av hustyper, upplåtelseformer och storlekar samt tillgång till naturliga mötesplatser.
  • Beredskap för nya äldrebostäder ska finnas för att täcka framtida behov.
  • Utredningsområden för bostäder ska prioriteras i planeringen.