Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Mötesplatser

Egentligen kan vi mötas överallt. Med ett öppet sinne och nyfikenhet på varandra får vi nya kontakter var som helst. Hur mycket pengar vi tjänar, vad vi jobbar med, vilken hudfärg vi har spelar ingen roll – vi är alla Borlängebor, och tillsammans blir vi Borlänge. Ett Borlänge som är öppet och välkomnande och där alla känner sig behövda och respekterade. Ett Borlänge med framtidstro och skaparkraft!

Men vi kan göra det lättare att möta varandra. Vi möts där det händer mycket och på platser vi passerar på väg nånstans – till skolan, jobbet, affären. Vi möts på biblioteket, på fritids, i simhallen, i skidspåret, på hundpromenad, när vi väntar på bussen, på lekplatsen, på tåget… Numer möts vi också digitalt i många sammanhang, i denna planhandling avser vi enbart fysiska mötesplatser, då begreppet används.  

Vi tror att vi kan göra det lättare att mötas om olika målpunkter ligger nära varandra, om man drar gång- och cykelvägar på ett klokt sätt, om busshållplatsen finns nära – om det finns flera olika anledningar att vara på en plats, och om platserna är trevliga. Om det är en trevlig stad helt enkelt. 

Genom att bygga ihop staden kan vi dra större nytta av kollektivtrafik, gång och cykelstråk vilket också ger fler naturliga mötesplatser, såväl på väg till skolan eller arbetsplatsen som ut i naturen.  

För att tillgodose olika behov av social gemenskap ska det finnas ett varierat utbud av attraktiva mötesplatser och målpunkter. De ska vara lätta att nå för såväl spontana som planerade besök och finnas både inom- och utomhus. I planeringen ska Borlängeborna involveras och ges möjlighet att bidra med synpunkter avseende innehåll och utformning av mötesplatser.

I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har ingen brist på mötesplatser uppdagats. Planen föreslår således inte etablering av några nya enskilda mötesplatser, utan avser istället att befintliga bör utvecklas och göras än mer tillgängliga. Indirekt kommer även mötesplatser skapas när nya bostadsområden växer fram. Att skapa mötesplatser som är öppna och tillgängliga för alla Borlängebor är en viktig del i planeringen av nya bostäder.

Årbysänkan har pekats ut som ett utredningsområde för park, där bland annat möjligheter för att utveckla områdets kvaliteter som mötesplats ska ses över.Läs mer under kapitlet  park och natur Öppnas i nytt fönster..

Planeringsinriktningar

  • Inom Borlänge tätort ska det finnas ett varierat utbud av mötesplatser för såväl spontana som planerade besök.
  • Goda förbindelser för gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik ska finnas i anslutning till stora mötesplatser. 
  • Borlängeborna ska involveras i planeringen av mötesplatser.
  • Ökad kvalité på befintliga mötesplatser.