Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Struktur och samband

Naturens förutsättningar ger grunden för staden Borlänges struktur.

Dalälven, Badelundaåsen, den böljande Tunaslätten och de omgivande bergen Hönsarvsberget och Tjärnaberget har påverkat hur vägar dragits och var man byggt historiskt. De stora vägarna E16, väg 50 och väg 70, samt järnvägarna bildar tillsammans med de stora tillverkningsindustrierna SSAB och Kvarnsvedens pappersbruk, Norra Backa handelsområde och Kupolen ett tydligt mönster, en struktur, för dagens tätort.

Bebyggelsen i de olika stadsdelarna bildar en struktur, tillsammans med mindre gator, vägar och gång- och cykelvägar. En annan struktur bildas av det gröna – parker och naturområden – och det blå – bäckar, åar, mindre sjöar och dammar.

Det finns också en struktur under jorden – alla ledningar för vatten, avlopp, el, tele, bredband/fiber och fjärrvärme.

Flera av de strukturer som finns i staden idag har utgått från bilisterna. För fotgängare och cyklister samt djurlivet är de stora vägarna och järnvägarna ofta hinder, barriärer, för att ta sig fram enkelt och tryggt i en trevlig miljö. Nu ska vi göra det lättare att mötas, gå och cykla. Då behöver vi förbättra trafikstrukturen för fotgängare och cyklister, och göra den gröna och blå strukturen tydligare. Det ska vara lätt att ta sig från de olika stadsdelarna till centrala Borlänge, men också att ta sig mellan olika stadsdelar.

Läs mer under flikarna park och natur och gå, cykla och åka buss.

Samband

När vi planerar för nya bostäder ska vi göra det på ett sätt som stärker och utvecklar de samband vi önskar mellan olika stadsdelar och kopplingar till centrala Borlänge. Till exempel kan ny bebyggelse mellan Matsknutsgårdarna-Nygårdarna och Skräddarbacken göra att Skräddarbacken byggs ihop med resten av staden. Att få ett bra samband mellan den nya stadsdelen öster om Barkargärdet och Domnarvet över älven är en utmaning för att få det att upplevas som tryggt och funktionellt.

Bra samband handlar bland annat om tydliga och trygga gång- och cykelvägar och stråk. Det ska vara lätt att hitta mellan olika bostadsområden och stadsdelar trots de barriärer som finns. Det handlar också om att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen.

Det finns några områden där just samband och strukturer behöver studeras extra noggrant, och där det inte finns självklara lösningar för hur man ska dra gång- och cykelvägar och andra stråk. Den fördjupade översiktsplanen pekar ut tre områden där vidare utredningar bör göras:

  • Jakobsgårdarna – Framtidsdalen – Kupolen – Norra Backa – Centrum är ett stråk med stor potential, där mycket människor rör sig. Vi ser idag att kupolenområdet och Science park området kan vara svåra att navigera sig igenom på ett naturligt vis. Det kan också upplevas som otryggt under de delar av dygnet då det inte är så mycket människor i rörelse i området, framförallt kvällstid.
  • Centrum/Hagalund – Hushagen – Domnarvet – Barkargärdet här bör framförallt en trafiklösning för trafikljusen vid korsningarna Röda vägen – Kvarnsvedsvägen och Kvarnsvedsvägen – Stenhålsgatan ses över. En eventuell utbyggnad av bostadsområdet i östra Barkargärdet innebär ytterligare belastning på det här området. Trygga och säkra lösningar för gående och cyklister ska också ses över.
  • Resecentrum - järnvägsdiket – Ovanbroparkeringen - Hushagen är ett område där vi föreslår att det ska tittas närmare på samband för cyklister och fotgängare. I arbetet bör man titta såväl på dragning av gång- och cykelstråk genom centrum, men också se över kopplingarna till resecentrum och kopplingen upp mot Hushagen

 Läs mer om utredningsområden för bättre samband i kapitlet, Gå och cykla Öppnas i nytt fönster.

På kartan visas de olika stadsdelarna och de områden som behöver studeras för att sambanden ska fungera bra.

Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Centrala Borlänge

Den stadsdel vi brukar kalla Centrum begränsas av järnvägen, Siljansvägen, Tunagatan och E16. Men centrala Borlänge är större än så idag. De två handelsområdena Kupolen och Norra Backa ligger centralt och har många besökare varje dag. De är viktiga mötesplatser för många människor. Delar av Södra Backa är ett centralt beläget område för industrier och verksamheter. Östermalm och Hagalund är centrala bostadsområden. Science park området med Högskolan ingår också i centrala Borlänge.

Översiktsplan FalunBorlänge pekar ut att nya bostäder i första hand ska byggas inom 1 km från resecentrum. När vi bygger i närhet till resecentrum ges möjlighet till en breddad arbetsmarknad via direkta anslutningar med tåg och buss, blandade funktioner med både bostäder och verksamheter samt möjligheter att nyttja befintlig infrastruktur. Naturliga samband mellan de olika delarna av centrala Borlänge är viktigt för en trevlig stad som upplevs tillgänglig. Sambanden över järnvägen är viktiga och kan på sikt behöva utvecklas, beroende på hur staden växer och vilka behov som uppstår.

Bild: Centrala Borlänge, cirkeln visar området som ligger inom 1 km radie från resecentrum.

Planeringsinriktningar

  • Vi ska förbättra strukturen för gång och cykel så att det blir enklare att gå och cykla inom tätorten.