Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Teknisk försörjning

Ledningar för dricksvatten, avloppsvatten, el, tele, fiber/bredband och fjärrvärme ligger under marken i hela tätorten. Om vi bygger nya bostäder där det redan finns ledningar kan vi minska kostnaderna för nya ledningssystem.

Smart och uppkopplad stad

Fiberutbyggnaden i Borlänge kommun ligger 2017 på över 70%, någon exakt siffra för tätorten finns dock inte, men antas ligga över det. I den fysiska planeringen är det fortsatt viktigt att beakta utbyggnaden och etablera rutiner för att säkerställa en god IT infrastruktur med kapacitet att klara större datamängder. Utvecklingen går mot allt större mängder data och fler uppkopplade apparater. Genom en väl utbyggd IT infrastruktur skapas möjligheter för Borlänge att utvecklas till en smart, modern och uppkopplad stad med innovativa digitala lösningar.  

Planeringsinriktningar

  • Utbyggnad av IT infrastruktur ska säkerställas i planeringen och möjligheter till att integrera nya digitala lösningar i bebyggelsen ska tillvaratas.

Vatten och avlopp

Det finns verksamhetsområde för vatten och avlopp för större delen av planområdet. När nya områden byggs ut för bostäder och industrier kan verksamhetsområden behöva utökas (Inom ett verksamhetsområde för vatten och avlopp/dagvatten har kommunen ansvar att ordna vatten och avlopp). 

Det finns tre vattentäkter som förser Borlänge tätort med vatten och således utgör en viktig dricksvattenresurs. Av dessa tre har Vattenverken/vattentäkterna Tjärna och Lennheden nyligen klassats som riksintresse av Havs- och vattenmyndigheten. Utöver de finns också Frostbrunnsdalens vattentäkt. Avloppsreningsverket ligger vid Dalälven, i Fagersta, söder om tätorten.

Inom fördjupade översiktsplanen föreslås över 4000 nya bostäder inom planområdet, nämnda dricksvattenresurser bedöms ha kapacitet att klara denna ökning. Avloppsreningsverket förutspås även det ha kapacitet att klara den ökade belastningen, men det finns osäkerheter som gör att den frågan ska bevakas och utredas vid behov.

Läs mer under rubriken Hänsyn/Skydd av grundvatten Öppnas i nytt fönster., öppnas i nytt fönster.

En ny VA-plan håller på att tas fram för att tydliggöra en långsiktig och samlad strategi för försörjningen av vatten och avlopp. Viktigt att tänka på i det arbetet är att prioriteringen i planeringen kan ändras med tiden om nya projekt dyker upp eller exempelvis ny information kommer fram. Med den bakgrunden är det även viktigt att uppdatera planen regelbundet, för att informera olika intressenter. 

Planeringsinriktningar

  • Inom planområdet för den fördjupade översiktsplanen ska ny bebyggelse anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
  • Aktuell och uppdaterad vatten- och avloppsplan ska finnas. 

Dagvatten

Dagvatten är framförallt regn eller smältvatten från snö och is, som tillfälligt rinner på markytan. Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor, till exempel hustak, vägar och parkeringsplatser. Det kan leda till föroreningar och andra problem, vilket kan undvikas genom att vi i första hand inte använder oss av miljöfarliga ämnen och material i den yttre miljön.  

Nya bostäder kan betyda att mer dagvatten måste tas om hand. Dessutom förväntas klimatförändringarna medföra att störtregnen i framtiden blir allt fler. För att kunna ta omhand allt dagvatten räcker det inte alltid med att ett bostadsområde ansluts till det kommunala dagvattennätet, utan ibland kan det även krävas olika typer av så kallade lokala åtgärder inom ett bostadsområde. I planeringen av nya bostadsområden kan det också vara viktigt att ta höjd för de sällsynta tillfällen när dagvattensystemet når sin maximala kapacitet och inte längre kan ta emot mer regnvatten. För att bebyggelse då inte ska skadas av översvämning behöver regnvattnets väg på marken tas med i planeringen. Genom en genomtänkt höjdsättning av gator och byggnader kan skador undvikas. Det är även önskvärt att kunna spara gröna områden som tillåts översvämmas vid de tillfällen som dagvattensystemet mättats.

Läs också under rubrikerna Park och Natur/Ekosystemtjänster Öppnas i nytt fönster.och Hänsyn/Klimatanpassning Öppnas i nytt fönster., öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktningar

  • Dagvatten ska hanteras dels så att bebyggelse inte skadas och samtidigt säkerställa en god vattenkvalitet i recipienten. 
  • Ny dagvattenstrategi ska tas fram. 

Värme och kyla

Vi behöver energi för att värma våra hus. I Borlänge värms många byggnader med fjärrvärme. Ungefär hälften av fjärrvärmen produceras vid Bäckelundsverket där vi energiåtervinner värme och el från sorterat avfall. Resterande hälft utgörs av rest och spillvärme från Kvarnsvedens pappersbruk och SSAB. Fjärrvärmen i Borlänge är ett miljövänligt sätt att ordna uppvärmning och bör fortsatt byggas ut för anslutning av nya bostäder inom planområdet där det är möjligt.

Nya bostäder kommer vara mer energieffektiva och inte behöva tillföras lika mycket energi för uppvärmning som tidigare. Teknik och metoder för nyttjande av sol utvecklas kontinuerligt och blir mer effektivt, användning av dessa bör uppmuntras samt finnas med tidigt i planeringen av nya bostäder och verksamheter. 

Till följd av klimatförändringarna kommer det i framtiden troligen också behövas energi för att kyla byggnader, eftersom somrarna förväntas bli varmare än tidigare.

Planeringsinriktningar

  • Fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet.
  • Uppmuntra och skapa förutsättningar för användning av förnyelsebara energikällor.

Avfall och återvinning

FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) ansvarar för insamling av förpackningar och tidningar på de återvinningsstationer som de har runt om i tätorten. Borlänge Energi ansvarar för insamling av avfall – brännbart, komposterbart och övrigt avfall. På Fågelmyra avfallsanläggning kan man lämna större mängder avfall.

I Borlänge är vi ganska duktiga på att sortera sopor och återvinna olika material. Men det går alltid att förbättra, och att återvinna mer. Det måste vara lätt för alla att sortera och bli av med avfall och återvinning.

En eventuell komplettering av Fågelmyra återvinningscentral är under utredning för att underlätta och effektivisera transporter av avfall.

På kartan visas återvinningsstationer och Fågelmyra återvinningscentral.

Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktningar

  • I den fysiska planeringen ska det säkerställas att mark för en effektiv avfallshantering avsätts och att kapaciteten i tätortens återvinningsstationer är tillräcklig, såväl vid befintlig som ny bebyggelse. 
  • Utreda alternativ för komplettering till Fågelmyra återvinningscentral, närmare staden.