Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Gå, cykla och åka buss

Det ska bli lättare att gå, cykla och åka buss. Bilar tar mycket plats och vi behöver använda en del av gatumarken och parkeringsplatserna för bilar till att bygga bostäder och arbetsplatser, särskilt i centrala Borlänge. Vi ska stimulera till och möjliggöra nyttjandet av nya tekniska lösningar och hållbara drivmedel.

Om fler människor kan bo och arbeta i centrala Borlänge blir det bättre underlag för handel, service och kollektivtrafik. Det betyder också att det blir lättare att pendla till skola och arbete i andra städer. Väljer vi att gå, cykla och åka kollektivt ibland, istället för att ta bilen är det också bättre för vår egen hälsa och för klimatet. När bilen är en nödvändighet skall det vara smidigt att kombinera den med andra färdmedel.

Vi föreslår bland annat:

 • Gång- och cykelvägar separerade från biltrafiken
 • Fyra prioriterade huvudcykelstråk genom centrala Borlänge
 • Säkra korsningar med järnvägar och större vägar
 • Nytt busstorg vid resecentrum
 • Stationsgatan fri från busstrafik
 • Lägen för parkeringshus för bilar och cyklar
 • Trafikplan, för alla trafikslag

Centrum för transporter

Borlänge är en knutpunkt för transporter både på väg och järnväg. Det är viktigt att järnvägarna byggs ut så att tågtrafiken kan utvecklas, både för person- och godstransporter. Vägarna E16, väg 50 och väg 70 bidrar till att göra Borlänge till ett centrum för transport och hantering av gods av olika slag. Vi föreslår åtgärder för att Borlänge ska kunna utvecklas som knutpunkt för transporter.

Läs mer i Översiktsplan FalunBorlänge/Strategiska frågor/Hållbara kommunikationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., öppnas i nytt fönster.

Fyrstegsprincipen

En grundläggande planeringsinriktning vid infrastrukturinsatser ska vara att utgå ifrån fyrstegsprincipen, som täcker in olika aspekter och processer i utvecklingen av infrastruktur. Fyrstegsprincipen utgår från följande fyra steg i planeringen:

Tänk om

 • Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.

Optimera

 • Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.

Bygg om 

 • Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.

Bygg nytt

 • Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Trafikplan

Arbete med att ta fram en trafikplan för Borlänge kommun pågår. Trafikplanen ska samla mål och strategier från kommunens styrande dokument och peka ut en strategisk planeringsinriktning för ett hållbart, funktionellt och säkert transportsystem inom Borlänge kommun. Inom ramen för trafikplanen ska en resvaneundersökning genomföras, för att kartlägga Borlängebornas resmönster. 

Visionsbild centrum Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.