Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Busskylt

Åka buss

Vi behöver bli fler som tar bussen istället för bilen. Därför måste det bli lättare att åka buss. Det är viktigt att bussresan går så fort som möjligt och att det går lätt att byta buss eller byta färdmedel till cykel eller tåg. Busshållplatsen ska vara en trygg och säker plats med bra belysning, där man också ska kunna parkera sin cykel.

Stadsbusslinjerna i Borlänge och Falun hänger ihop sedan hösten 2016, så att man kan åka buss mellan städerna från olika stadsdelar utan byten. De kompletteras med busslinjer som går inom tätorten. Ett busslinjenät som är stabilt, och som finns kvar många år framåt, behövs för att människor ska välja bussen istället för bilen.


Linjekarta busstrafik

Bild:  Stadsbussar  FalunBorlänge

Vi bedömer att inga större förändringar i busslinjenätet kommer att behövas  kommande år. När nya stadsdelar börjar byggas ska busslinjerna utökas för att täcka nya behov.

Nytt busstorg

Idag finns den största bytespunkten för stadsbussar och regionala bussar på Stationsgatan. Där är det trångt för bussarna, och det saknas väntrum. Busstrafikens hållplatser behöver flyttas närmare resecentrum, dels för att underlätta bytet mellan tåg och buss men också för att ge möjlighet för busstrafiken att växa när det behövs.

Vi föreslår att ett busstorg byggs närmare resecentrum, till exempel på Ovanbroparkeringen. Längre fram i tiden kan busstorget flyttas till den överbyggda järnvägen mellan Dagnybron och Centralbron om den blir realitet. När bussarna flyttas kan Stationsgatan byggas om till en gata med bättre plats för gående och cyklister och för ett rikare folkliv.

Visionsbild: Nytt busstorg

På kartan visas de stadsbusslinjer som finns idag och de som kommer att behövas när nya stadsdelar byggs. Dessutom visas de regionala busslinjerna till andra orter.


Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktningar

  • Kollektivtrafiken ska ingå som en del i planeringen och ges prioritet där resandeantalet/andelen är hög. 
  • Busshållplatser ska upplevas trygga och säkra samt underlätta snabba byten mellan olika färdmedel.
  • Föreslaget läge för nytt busstorg närmare resecentrum utreds vidare.

Visionsbild centrum Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.