Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Två personer som cyklar i en tunnel 

Gå och cykla

Det ska bli lättare att gå och cykla. Gång- och cykelvägar ska vara säkra och trygga, och binda ihop olika målpunkter. De ska vara väl belysta och det ska finnas säkra passager där de korsar bilvägarnas huvudnät.

Flera av de större vägarna i centrum (förutom E16, väg 50 och 70) bör på sikt kunna byggas om till stadsgator med mer plats för gående, cyklister och trädplanteringar. För att göra det lättare att korsa järnvägen vore det på sikt också intressant att se över möjligheterna till att bredda befintlig gång och cykelbro vid resecentrum och Dagnybron. 

Vi föreslår ett huvudnät av gång- och cykelvägar som är separerade från biltrafiken. Huvudcykelstråken leder från de olika stadsdelarna in och genom centrala Borlänge. Viktigt att titta närmare på är även naturliga kopplingar mellan huvudstråken för att länka mellan dessa och vidare mot olika målpunkter runtom i tätorten. 

Som ett komplement till huvudcykelstråk inom fördjupade översiktsplanen visas även det finmaskiga nätet av gång- och cykelvägar för att bilda en övergripande förståelse för hur hela nätet ser ut. Det finmaskiga nätet redovisas på en översiktlig nivå med syfte att skapa en nulägesbild av hela cykelvägnätet. Den fördjupade översiktsplanen hanterar inte utveckling av det finmaskiga nätet, utan det avses den kommande trafikplanen göra. 

I vissa områden behövs också mer utredningar för att föreslå exakta sträckningar och lösningar. Inom följande tre områden ser vi behov av ytterligare utredningar:

  • Resecentrum – Centrum – Kvarnsvedsvägen/Siljansvägen. Fördjupad översiktsplan ser behov av att utreda gång och cykelstråk i centrala Borlänge. Utredningen bör naturligt ske parallellt eller inom ramen för arbetet med utredningsområdet för bostäder som pekats ut inom centrala Borlänge. Viktigt att förhålla sig till i det arbetet är också eventuell flytt av busstrafiken från Stationsgatan till Ovanbroparkeringen närmast resecentrum. 
  • Centrum-Norra Backa-Kupolen-Framtidsdalen-Jakobsgårdarna. Det kan idag upplevas att det är svårt att ta sig från centrum genom Norra backa/Kupolen området vidare mot teknikdalen och Jakobsgårdarna. I detta område som på dagtid är ett av tätortens mest besökta, finns behov av tydliga stråk som binder samman olika målpunkter och samtidigt upplevs som säkra och tillgängliga under såväl dag- som kvällstid. Detta arbete ska kopplas samman med planering av det nya bostadsområdet i Västra Jakobsgårdarna.
  • Hagalund – Domnarvet – östra Barkargärdet. Trafiksituationen vid ringen ska ses över för samtliga trafikslag. Trafiksignalerna vid korsningarna Kvarnsvedsvägen – Röda vägen och Kvarnsvedsvägen – Stenhålsgatan utgör idag flaskhalsar på sträckan. Vid utbyggnad av fler bostäder i Domnarvet/östra Barkargärdet förväntas den situationen förvärras, genom ökad trafik.  För gång och cykel är det viktigt att sträckningen som binder ihop stadsdelarna på ömse sidor om Dalälven upplevs trygga och tydliga. Skriv om för bil och cykel. 

Gång- och cykelvägar inom och till handels- och industriområden bör ses över för att säkerställa och öka tryggheten för oskyddade trafikanter. Trafikplanen som ska tas fram bör undersöka frågan.

För att göra det lättare att korsa järnvägen kan breddning av Centralbron och Dagnybron komma att behövas. 

Bilden visar en idéskiss för ett mer dynamiskt transportsystem i centrum.

Ofta kan gående och cyklister dela på samma vägområde. För att öka trygghet, säkerhet och trivsel för fotgängare behöver gångtrafiken ibland skiljas tydligt från cykeltrafiken. Det är särskilt viktigt i stadens centrala delar där trafiken är mest intensiv och i områden där många barn och äldre vistas.

I de områden som ovan pekas ut för vidare utredning av trafiksituationen är trygghetsfrågorna viktiga för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt. Det innefattar att se över belysning, sikt och skyltning. Fotgängarfrågor ingår i den trafikplan som ska tas fram, där bland annat ett åtgärdsprogram för dessa frågor kommer finnas med.

Cykla

Det ska vara möjligt att cykla snabbt, tryggt och effektivt från de olika stadsdelarna in till centrala Borlänge.

Det planeras för fyra huvudcykelstråk separerade från gångtrafik (där det är högst tryck), som utgår från de större bostadsområdena in till och genom centrala Borlänge. Möjligheterna att korsa järnvägen med ett sådant cykelstråk behöver förbättras. Det finns flera sätt att göra det: den nuvarande cykelbron mellan Dagnybron och resecentrum kan byggas ut, eller en helt ny bro byggas. Cykelleden kan också gå på Dagnybron om den breddas. Om en överbyggnad av järnvägen blir aktuell kan cykelleden dras där.

Plats för cykelservice ska finnas på lämpliga ställen utmed huvudcykelstråken och andra viktiga målpunkter. Det kan vara möjligheter att pumpa däcken, verktyg för mindre justeringar och laddning av elcykeln.

Tillgång till säkra cykelparkeringar för såväl kort som längre tid är viktigt för att stärka cykelns konkurrenskraft. Läs mer om cykelparkering under rubriken Parkering Öppnas i nytt fönster..

På kartan visas föreslagna huvudcykelstråk befintliga planskilda korsningar och korsningar där åtgärder behövs för att öka säkerheten.


Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktningar

  • Gång- och cykel ska ges mer utrymme i planeringen. 
  • Det ska finnas fyra huvudcykelstråk separerade från gångtrafik.
  • Gång och cykelvägar ska hålla hög kvalitet genom att vara trygga, säkra, effektiva och lätta att hitta.
  • Det ska finnas tillgång till säkra cykelparkeringar vid större målpunkter.
  • Goda anslutningar till befintliga gång- och cykelstråk ska beaktas vid planering av ny bebyggelse.

Visionsbild centrum Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.