Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Järnvägar

Tågvärd står utanför ett tåg

Transporter på järnväg är ofta bättre än vägtransporter för både personer och gods. Energianvändningen och utsläppen av farliga ämnen är mindre. I Borlänge möts Dalabanan (Uppsala-Borlänge-Mora), Bergslagsbanan (Gävle-Falun-Borlänge-Kil-Göteborg) och Västerdalsbanan (Borlänge-Malungsfors, endast godstrafik). Alla tre är av riksintresse för kommunikation och anses således värdefulla för hela riket.

Dubbelspår

Tågtrafiken på Bergslagsbanan mellan Falun och Borlänge är idag ett av Sveriges mest trafikerade enkelspår. Trafiken är mycket störningskänslig och det finns inte kapacitet för att utöka antalet tåg. Detta påverkar person- och godstrafiken både på Bergslagsbanan och på Dalabanan. Utbyggnaden av ett dubbelspår mellan Falun och Borlänge är därför nödvändig för en bättre person- och godstrafik, och mycket viktig för industrins nationella och internationella konkurrenskraft. Vid en ny dragning av järnvägen frigörs också attraktiv mark för bostadsexploateringar där spåret idag går, vilket skulle stärka attraktiviteten för FalunBorlänge såväl regionalt som nationellt. 

För att en utbyggnad ska bli möjlig krävs att Trafikverket tar med och prioriterar den föreslagna sträckningen för ett dubbelspår i den nationella transportplanen. Sträckningen (beslutad korridor UA4 i Banverkets järnvägsutredning 2007) är också riksintresse. Den föreslagna sträckningen visas på kartan längre ner på sidan. En lämplig etapplösning är att bygga dubbelspår ut från Borlänges och Faluns stationsbangårdar.

Läs mer i Översiktsplan FalunBorlänge/Strategiska frågor/Hållbara kommunikationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., öppnas i nytt fönster.

Mark reserveras också för dubbelspår från Borlänge bangård till Repbäcken på Dalabanan mot Mora och på Bergslagsbanan mot Ludvika till Sellnäs. Dubbelspår på dessa sträckor kan öka kapaciteten och minska risken för störningar och förseningar. De bör tas med i Trafikverkets långsiktiga planering.

Järnvägsreservatets bredd

Det föreslagna dubbelspåret, som är av riksintresse för kommunikation, redovisas av Trafikverket som en korridor som är upp till 400 meter bred. I Barkargärdet ligger järnvägsreservatet delvis inom området för en föreslagen ny stadsdel. Trafikverket måste precisera hur bred korridoren behöver vara, för att inte hindra planeringen av det nya bostadsområdet. Den fördjupade översiktsplanen föreslår en minskning av reservatets bredd, se kartan längre ner på sidan.

Ny pendeltågsstation

När ett dubbelspår byggs mellan Falun och Borlänge kan pendeltågstrafik i Dalarna och mot Gästrikland utvecklas. Ett möjligt läge för en tågstation för pendeltrafik redovisas i närheten av den nya stadsdelen öster om Barkargärdet.

Rangerbangård och omlastningscentral

Rangerbangården är en av fyra rangerbangårdar i Sverige, och den är av riksintresse. Tillsammans med omlastningsplatsen Södra Backa Combiterminal och de industriområden som har järnvägsanslutning ger den Borlänge unika förutsättningar att fortsätta att utvecklas som en knutpunkt för transporter av gods. Mark för en ny större omlastningscentral reserveras intill järnvägen mot Ludvika, se kartan längre ner på sidan.

Buller och transporter av farligt gods gör att det finns risker med att bygga för nära järnvägarna. Läs mer under rubriken Hänsyn.

På kartan visas befintliga järnvägar, sträckor där dubbelspår föreslås samt reservatet för nytt dubbelspår mellan Falun och Borlänge med kommunens förslag till minskning av reservatets bredd. Platser där säkra korsningar behövs visas också, liksom läge för pendeltågsstation.

Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktningar

  • Järnvägskorridor för utbyggnad av dubbelspår mellan Borlänge och Falun reserveras och avgränsas för att möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse i området östra Barkargärdet. 
  • Mark reserveras för ny omlastningscentral i anslutning till befintlig rangerbangård.
  • Utvecklingspotential för området längs befintlig järnvägssträckning ska utredas.