Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Dekorationsbild 

Parkering

Kommunen antog hösten 2016 ny parkeringsstrategi och parkeringstal för cykel- och bilparkering. I den redovisas inriktningen för hur parkering kan bidra till en effektiv markanvändning.

Parkeringsstrategin är framtagen med översiktsplan FalunBorlänge som utgångspunkt med syfte att tydliggöra planeringsinriktningen för cykel- och bilparkering. Strategin anger målsättningar för utveckling av parkering samt påpekar ställningstaganden och åtgärder som behövs om önskad utveckling av parkeringssystemet ska nås. Det nya parkeringstalet är flexibelt, vilket innebär att möjlighet för ett sänkt antal bilparkeringar är möjligt om åtgärder för att stärka hållbart resande anordnas. Det kan exempelvis innebära att boende erbjuds lånecykelsystem, bilpool eller subventionerade kollektivtrafikkort.   

Läs mer i Parkeringsstrategi för Borlänge kommun Pdf, 579.8 kB, öppnas i nytt fönster., öppnas i separat fönster. 

Cykelparkering

Att kunna parkera sin cykel på ett säkert och tryggt vis är en förutsättning för att kunna öka cyklandet i Borlänge. Cykelparkering ska därför alltid finnas nära målpunkten (bostad, arbetsplats, skola, handel och service, busshållplats, med mera). En undersökning av behovet av cykelplatser i centrala Borlänge ska göras.

För att göra det lättare och tryggare att cykla behöver mark avsättas för allmän cykelparkering av olika slag, förslagsvis bör följande typer användas:

  • cykelställ med möjlighet att låsa fast cykeln i ramen
  • cykelställ med tak och möjlighet att låsa fast cykeln i ramen
  • cykelgarage

Det ska finnas möjlighet att parkera olika typer av cyklar vid stora målpunkter, exempelvis cyklar anpassade för rörelsehindrade, med packfunktioner eller cykelvagnar.

Bilparkering

I centrala Borlänge (Hagalund-Centrum-Östermalm) finns mer än 2 150 parkeringsplatser som är tillgängliga för allmänheten. De flesta ägs av kommunen, men drygt 500 av dem finns i privatägda parkeringsgarage.

I en underlagsrapport till parkeringsstrategin har man visat att bara drygt hälften av parkeringsplatserna används när beläggningen är som högst. Det betyder att vi kan minska antalet parkeringsplatser och istället exempelvis använda marken till nya bostäder. Genom att ordna parkeringar för både bostäder och arbetsplatser på samma plats kan också parkeringen nyttjas effektivare under hela dygnet.

Samtidigt bör kommunen planera för att ha tillräckligt många parkeringsplatser på egen mark, om ägare till privata parkeringar skulle välja att inte längre upplåta platser till allmän parkering. Det ska också finnas parkeringsplatser för parkeringsköp.

Parkeringsstrategin säger att acceptabelt gångavstånd mellan bostad och parkering som längst är 400 meter. Mellan arbetsplats och parkering är 600 meter längsta acceptabla gångavstånd. Bilparkering för rörelsehindrade ska alltid finnas nära målpunkten.

Parkeringshus är ett sätt att nyttja i anspråktagen mark för parkering effektivt. Genom byggnation av parkeringshus i centrala Borlänge kan parkeringsbehov till nya bostäder också ordnas.

På kartan visas några lägen som kan vara lämpliga för större parkeringar eller parkeringshus. Plats för cykelparkering bör också finnas i parkeringshusen.

  • Vid resecentrum (pendlar/arbetsplatsparkering, besöksparkering)
  • Väster om Siljanvägen mittemot  korskyrkan, vid kvarteret Bältartäppan (besöksparkering, arbetsplatsparkering, parkeringsköp vid ny bostadsbebyggelse)
  • Framtidsdalen (arbetsplatsparkering, parkeringsköp vid ny bostadsbebyggelse)

Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktningar

  • Befintliga parkeringar ska vara lätta att hitta och nyttjas effektivt med god beläggning.
  • Förutsättningar för att bygga nya parkeringsgarage ska utredas.
  • Upplåtande av parkeringsplatser för parkeringsköp ska erbjudas.
  • Arbete med parkeringsstrategins utvecklingsområden ska prioriteras.