Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Säkra korsningar

Borlänge är ett nav för transporter med goda kommunikationer på såväl väg som järnväg. Inom tätorten finns även ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Järnvägen och de större vägarna utgör på många platser barriärer att ta hänsyn till för att både människor och djur ska kunna korsa dessa på ett säkert vis.

Plankorsningar där gång- och cykelvägar, vägar eller järnvägar korsar varandra i samma plan kan vara trafikfarliga. Att göra korsningarna planskilda genom att bygga broar eller tunnlar är ett sätt att öka trafiksäkerheten. Denna lösning är inte alltid möjlig och kan innebära stora kostnader.

Säkerheten med järnväg kan förbättras med bommar, samtidigt som ökad trafiksäkerhet på vägnätet kan skapas genom olika former av hastighetssäkring, exempelvis farthinder.

Risken för olyckor mellan oskyddade trafikanter och motorfordon är störst i korsningspunkter. Flest olyckor med oskyddade trafikanter sker på huvudvägnätet, därav bör ökad trafiksäkerhet i korsningspunkter mellan gång- och cykelvägar och huvudvägar prioriteras. Exempelvis är förhöjda övergångsställen eller förhöjda gångpassager åtgärder som bidrar till en hastighetssäkring och samtidigt sänker olycksrisken för oskyddade trafikanter.

Korsningar där säkerheten behöver bli bättre för gående och cyklister, se också kartan:

 • Tallmon (Järnväg)
 • Örtgatan-Stinsensväg, Kvarnsveden (Järnväg)
 • Anemongatan-Stinsens väg, Kvarnsveden (Järnväg)
 • Pilgrimsgatan-Pilträdsgatan, Kvarnsveden (Järnväg)
 • Ängsplan, Bullermyren (Järnväg och väg)
 • Ringen, Svedjegatans förlängning (Järnväg och väg)

Förbättrad trafiksäkerhet behövs i följande korsningar där väg korsar järnväg:

 • Röda vägen vid Ringen
 • Vatthammarsvägen 
 • Islingbyvägen, vid ny anslutning mot Faluvägen när dubbelspår byggs (avhängigt dubbelspår)
 • Barbergsleden (ny väg, inkluderar även cykel)
 • Lusbergsleden (ny väg)

På kartan visas föreslagna platser där trafiksäkerhetsåtgärder bör prioriteras. 

Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktningar

 • Trafiksäkerheten där gång- och cykelvägar korsar huvudvägnätet bör prioriteras.