Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Förorenad mark

I Borlänge har vi bland annat genom vår starka industritradition, men även andra verksamheter som kemtvättar, deponier, sågverk och bensinstationer föroreningar i marken inom vissa områden.

Mark- eller vattenområden samt byggnader eller anläggningar som är förorenade till den grad att de kan medföra skada eller olägenhet för miljön eller människors hälsa, benämns som förorenade områden. Länsstyrelsen gör inventeringar för potentiellt förorenade områden. För Borlänge tätort finns ett antal områden där det potentiellt kan finnas föroreningar i marken att ta hänsyn till. 

Via länsstyrelsens databas över potentiellt förorenade områden (EBH-stödet) kan ytterligare information om förorenad mark och uppdaterat kartmaterial hittas som underlag i planeringen.

Planeringsinriktningar

  • Där markföroreningar identifieras ska markens lämplighet bedömas för avsedda ändamål och vid behov ska skydds- och säkerhetsåtgärder genomföras.