Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Jordbruksmark

Jordbruksmarken utgör en viktig funktion idag och i framtiden framförallt för livsmedelsproduktion. Det är därför viktigt att bevara brukningsvärd jordbruksmark i planeringen.

I översiktsplaneringen är utgångspunkten att brukningsvärd jordbruksmark ska bevaras, den är värdefull av flera anledningar både ekologiska och kulturella. Jordbruksmark som är belägen inne i tätorten med omkringliggande bebyggelse kan dock vara svår att bruka på ett rationellt sätt i dagens jordbruk, då maskiner blir allt större och brukningsmetoderna alltmer effektiviserade. Viss jordbruksmark i tätorten har således begränsad betydelse för jordbruket i sig, men kan ha viktiga värden för upplevelsen och stadsbilden.     

När Borlänge växer och staden blir tätare finns många vinster av att kunna nyttja befintlig infrastruktur som exempelvis vägar, service samt teknisk försörjning som avlopp och fjärrvärme. Det innebär att samhällsintressena ibland kan väga tyngre än jordbruksmarkens brukningsvärde. Om det  ska ske krävs väl avvägda bedömningar utifrån grön- och blåstrukturens betydelse för exempelvis folkhälsa och biologisk mångfald samt för helhetsintrycket av området så att inte förtätningen blir kontraproduktiv och helhetsperspektivet förloras. Även alternativa lokaliseringar ska ses över. 

Den fördjupade översiktsplanen har tagit hänsyn till jordbruksmarken inom planområdets södra delar och begränsat utvecklingsplanerna i det området. Under de senaste åren har enklaver av jordbruksmark tagits i anspråk dels i Jakobsgårdarna för utveckling av en ny stadsdel samt även i anslutning till järnvägen väster om Södra backa för en omlastningscentral. 

Jordbruksmark kan i många fall undvikas för exploatering, men inte alltid om resurshushållning och rimliga kostnadsnivåer ska nås. 

Planeringsinriktningar

  • Rutiner för att bedöma jordbruksmarkens brukningsvärde gentemot exploateringsintressen ska tas fram. 
  • Innan beslut om ianspråktagande av jordbruksmark kan ske ska alternativa lokaliseringar ses över.