Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Klimatanpassning

Klimatet ändras och det blir varmare både sommar och vinter. Det blir mer regn framförallt på vintern, och det blir oftare häftiga regn i form av skyfall på sommaren.

Dagvatten

En undersökning har gjorts för att se var vattnet tar vägen vid häftiga skyfall, när det inte ryms i dagvattenledningarna. Undersökningen visar att det troligen inte finns några större områden i tätorten som riskerar att drabbas av översvämningar. Men undersökningen måste följas upp med mer detaljerade studier för att visa var åtgärder behövs för att hindra översvämningar. Det kan till exempel handla om att leda regnvattnet till parker och grönområden.

Kommunen jobbar med att ta fram en ny dagvattenstrategi som bland annat ska titta närmare på områden som är känsliga för höga flöden som kan kräva åtgärder vid planering av ny bebyggelse.

Läs mer om dagvatten under rubriken Park och natur/Reglerande ekosystemtjänster Öppnas i nytt fönster..

Läs mer om klimatanpassning i Översiktsplan FalunBorlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktningar

  • Risk för översvämning vid skyfall ska beaktas i den fysiska planeringen. 
  • Ny dagvattenstrategi ska tas fram.

Varmare klimat

Traditionellt har vi jobbat för att värma bostäder och lokaler, i framtiden kommer vi sannolikt även behöva kyla desamma under perioder av året. Att hitta effektiva och hållbara lösningar för att kyla hus är en fråga som bör utredas och utgöra en del i bakgrundsunderlaget vid planering av nya bostäder.

I planeringen är det även viktigt att beakta och skapa skuggpartier. Träd och buskar är viktiga för att skapa skugga och även vatten kan ha en värmereglerande effekt.

Läs mer om Reglerande ekosystemtjänster Öppnas i nytt fönster. här, öppnas i nytt fönster. 

Planeringsinriktningar

  • Kunskap och beredskap för att klimatanpassa byggnader till följd av de utmaningar som klimatförändringarna medför ska finnas inom organisationen.