Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Riksintressen

Staten pekar ut områden som är av riksintresse. Det betyder att de har värden som har nationell betydelse för bevarande eller nyttjande, som kommunen måste ta hänsyn till i sin planering och lov- och tillståndsgivning. I sin översiktsplan ska kommunen redovisa hur man tänker ta hänsyn till de värden som finns.

De riksintressen som redovisas här är de som behöver redovisas mer utförligt för tätortsområdet än det är gjort i Översiktsplan FalunBorlänge. För samtliga riksintressen som berör den fördjupade översiktsplanen, se Översiktsplan FalunBorlänge, bilaga 1.

Översiktsplan FalunBorlänge/Bilagor (PDF), öppnas i nytt fönster.

Riksintresse kulturmiljö

Inom planområdet finns fyra områden av riksintresse för kulturmiljöer. Dessa är Hushagen, Bergslagsbyn, Rommehed och Sör Amsberg. Borlänge kommun har ett kulturmiljöprogram från 2002, där kulturmiljöer av såväl riksintresse som kommunintresse behandlas. För att synliggöra och värna dessa miljöer föreslås att befintligt kulturmiljöprogram uppdateras alternativt att ett nytt tas fram. 

På kartan visas kulturmiljöer av riksintresse inom planområdet.

Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sör Amsberg

I Sör Amsberg finns fornlämningar i form av gravfält från vikingatiden och järnframställningsplatser. De ligger i direkt anslutning till den nutida bebyggelsen i Sör Amsbergs by, och tillsammans visar de på en kontinuitet i bebyggelsen ända från järnåldern. Här finns också Dalarnas största gravhög, Kungshögen. Det öppna odlingslandskapet är en del av den värdefulla kulturmiljön.

För att säkerställa kulturmiljövärdena i Sör Amsberg föreslås att områdesbestämmelser ska tas fram. Tills dess att områdesbestämmelser antagits finns följande rekommendationer att utgå ifrån:

Endast enstaka ny bebyggelse tillåts inom byområdet. Bebyggelse som hindrar utblickar mot det öppna odlingslandskapet tillåts inte. Uthusbyggnaderna bidrar starkt till byns karaktär och det är angeläget att de behålls. Vid ny-, om- och tillbyggnad och reparationer är det viktigt att åtgärder anpassas till den äldre bymiljön:

 • Hus bör ha träfasad med röd slamfärg (falu rödfärg)
 • Tak bör vara sadeltak med röda takpannor, och taklutningen bör vara mellan 27-34 grader
 • Fönster bör vara stående rektangulära och gärna försedda med spröjs
 • Breda, låga bostadshus, garage och uthusbyggnader bör undvikas. Garage bör inte byggas ihop med bostadshus
 • Husens entréer bör vara vända in mot gården, inte ut mot byvägen.

Odlingslandskapet bör hållas öppet.

Planeringsinriktningar

 • Befintligt kulturmiljöprogram ska revideras alternativt att ett nytt tas fram.
 • Områdesbestämmelser ska tas fram för Sör Amsberg.
 • Fastighetsägare inom områden med riksintresse för kulturmiljö uppmärksammas på värden som ska bevaras och riktlinjer för ändring av alternativt tillkommande bebyggelse.

Dala Airport, riksintresse kommunikation

Dala Airport är av riksintresse för kommunikation, och kommunen ska i sin planering säkerställa att flyget kan bedriva sin verksamhet utan hinder. Det betyder till exempel att ingen ny bebyggelse som kan störas av buller från flyget bör tillåtas i flygplatsens närhet.

Det finns en bullerutredning som är underlag för Dala Airports tillstånd från 1991. I ett planeringsunderlag som kommunen tagit fram 1992 redovisas hur nära flygplatsen som bostadsbebyggelse kan tillåtas. Tills en ny, bullerutredning tagits fram föreslår vi följande rekommendationer. De utgår från planeringsunderlaget men har anpassats något till dagens situation.

Rekommendationer, se kartan:

 • Inom område 1 och 2 tillåts inte nybyggnad eller om- och tillbyggnad av bostäder eller annan störningskänslig bebyggelse, med undantag för två tomter inom gällande detaljplan vid Långsjön
 • Inom område 3 tillåts inte nybyggnad av bostäder, men om- och tillbyggnad kan tillåtas.

På kartan visas inom vilka områden som det finns begränsningar att bygga vid Dala Airport. 

Större karta, öppnas i ny flik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktningar

 • Vid tillkommande bebyggelse ska bullernivåerna beaktas och givna rekommendationer följas.
 • Ny bullerutredning bör tas fram.

Ny järnvägssträckning med dubbelspår Borlänge-Falun, riksintresse kommunikation

Det föreslagna dubbelspåret, som är av riksintresse för kommunikation, redovisas av Trafikverket som en korridor som är upp till 400 meter bred. I Barkargärdet ligger järnvägsreservatet delvis inom området för en föreslagen ny stadsdel. Trafikverket måste precisera hur bred korridoren behöver vara, för att inte hindra planeringen av det nya bostadsområdet. Vi föreslår en minskning av reservatets bredd, se kartan under rubriken Gå, Öppnas i nytt fönster.cykla, och åka buss/Järnvägar Öppnas i nytt fönster., öppnas i nytt fönster.

Planeringsinriktningar

 • Fortsatt dialog med berörda aktörer för att fastställa järnvägsreservatets bredd. 
 • Utreda samhällsnyttan som en flytt av järnvägen skulle kunna innebära för områdena där spåret går idag.