Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Konsekvenser

4000 nya bostäder och en satsning på cykel- och kollektivtrafik och grönstruktur innebär förändringar i hur marken används. Vilka blir konsekvenserna av de förändringar som föreslås? Leder de till ett samhälle som är mer hållbart om 20 år?

I den fördjupade översiktsplanen för Borlänge tätort tas utgångspunkt från Översiktsplan FalunBorlänge som säger att översiktsplaneringen ska leda till en omställning mot ett mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. En vanlig definition av hållbar utveckling är: ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.”

Läs mer om hållbar utveckling och utgångspunkterna för den fördjupade översiktsplanen i Översiktsplan FalunBorlänge/Strategier för hållbar samhällsplanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., öppnas i nytt fönster.

I den fördjupade översiktsplanen föreslår vi åtgärder för att Borlänge ska bli mer hållbart ur de tre ovan nämnda perspektiven. Efter genomförd behovsbedömning som samråtts med Länsstyrelsen har beslut fattats om att en miljöbedömning inte är nödvändig. För att stämma av den föreslagna mark- och vattenanvändningen i planen gentemot kommunens hållbarhetsarbete och styrande dokument har en hållbarhetsbedömning tagits fram.