Borlänge kommuns logotyp

Fördjupad översiktsplan för Borlänge tätort

Behovsbedömning

När planer tas fram ska kommunen bedöma om förslaget kan innebära en betydande påverkan på miljön. Om en betydande miljöpåverkan kan förväntas ska kommunen göra en miljöbedömning.

Det betyder att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas och att det ska genomföras samråd om den. Syftet med miljöbedömningen är att ta med miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Den analys som leder fram till ett beslut om en miljöbedömning behöver göras för planen eller inte kallas för behovsbedömning.

Vi har gjort en behovsbedömning för förslaget till fördjupad översiktsplan för tätorten. Det som kan innebära betydande miljöpåverkan är förslaget till ny sträckning av järnvägen mellan Falun och Borlänge. Förslaget, som togs fram av Trafikverket, innehåller en miljökonsekvensbeskrivning framtagen av Trafikverket 2007. Någon ytterligare fördjupning av den miljökonsekvensbeskrivningen bedöms inte vara nödvändigt för den fördjupade översiktsplanen. Läs mer i Översiktsplan FalunBorlänge/Konsekvenser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., öppnas i nytt fönster.

För övrigt bedömer vi att ett genomförande av planen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömning behöver därför inte göras. Vi har samrått med länsstyrelsen, som samtycker om behovsbedömningen. En miljöbedömning kommer således inte att upprättas, däremot har en hållbarhetsbedömning genomförts för att säkerställa att planens inriktning inte motsätter sig kommunen hållbarhetsarbete.